ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๖๓ |

๑. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก /ทศพิธราชธรรม/พันเอก สาธิต  ทิพย์มณี 

(((PDF))

๒. การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค ๑/หลักไตรสิกขา/พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ (ศรียอด) (((PDF))

๓. พุทธสันติวิธีเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่/หลักพุทธสันติวิธี/พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท (สอนแก้ว) (((PDF))

๔. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดลำพูน/หลักไตรสิกขา /พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ (ขุมเงิน) (((PDF))

๕. ประสิทธิผลการนำนโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร/หลักฆราวาสธรรม ๔/พ.ต.อ. ภูษิต วิเศษคามินทร์(((PDF))

๖. การพัฒนาการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง/หลักอิทธิบาท ๔/นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์

(((PDF))

๗. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่/หลักอิทธิบาท ๔/นายมนตรี พรมวัน 

(((PDF))

๘. รูปแบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ/หลักอิทธิบาท ๔/นายเจริญชัย กุลวัฒนาพร

(((PDF))

๙. โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง/หลักอิทธิบาท ๔ /นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า

(((PDF))

๑๐. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี/หลักอิทธิบาท ๔ /นางสาวพัทธนัญพร พิพิธวรโภคิน

(((PDF))

๑๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ กลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/หลักอิทธิบาท ๔ /นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล

(((PDF))

๑๒. ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย: โดยใช้แบบจำลอง Path Analysis-GMM Model/หลักอิทธิบาท ๔ /นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

(((PDF))