ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๖๓ |

๑. การบูรณาการหลักธรรมาธิปไตยเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา/ นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

๒. พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น/ นางไพวรรณ ปุริมาดร

๓. ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐/ นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี

๔. การส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา/ พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ

๕. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา/ นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

๖. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/ พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ

๗. การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี/ ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี

๘. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก/ ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล

๙. การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมือง ของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ/ พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์)

๑๐. ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐/ นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี