ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๖๓ |

๑. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก/พันเอก สาธิต  ทิพย์มณี

๒. การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค ๑/พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ (ศรียอด)

๓. พุทธสันติวิธีเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่/พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท (สอนแก้ว)

๔. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดลำพูน/พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ (ขุมเงิน)

๕. ประสิทธิผลการนำนโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร/พ.ต.อ. ภูษิต วิเศษคามินทร์

๖. การพัฒนาการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง/นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์

๗. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่/นายมนตรี พรมวัน  

๘. รูปแบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ/นายเจริญชัย กุลวัฒนาพร

๙. โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง/นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า

๑๐. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี/นางสาวพัทธนัญพร พิพิธวรโภคิน

๑๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ กลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/ นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล

๑๒. ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย: โดยใช้แบบจำลอง Path Analysis-GMM Model/ นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี