เอกสารหลักสูตร กจพ.

เอกสารประจำหลักสูตร กจพ.

การจัดการเชิงพุทธ2

1.รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ปีการศึกษา 2559 [SAR]   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เมื่อ 26-29 สิงหาคม 2560 [เอกสาร PDF] [เอกสาร Word]

1.1 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  1 การกำกับมาตรฐาน

1.2 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  2 บัณฑิต

1.3 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  3 นิสิต

1.4 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  4 อาจารย์

1.5 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1.6 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ [เอกสารประกอบ PDF]

3.รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ปีการศึกษา 2559 [SAR]   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เมื่อ 26-29 สิงหาคม 2560 [เอกสารประกอบ PDF] [เอกสารประกอบ Word]

1.1 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  1 การกำกับมาตรฐาน

1.2 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  2 บัณฑิต

1.3 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  3 นิสิต

1.4 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  4 อาจารย์

1.5 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1.6 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

4.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ[เอกสารประกอบ PDF] [เอกสารประกอบ Word]

 

4.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (วันตรวจประเมิน 23 มิถุนายน 2562)

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  ระดับปริญญาโท [SAR กจพ. ป.โท 61 Words]

2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  ระดับปริญญาโท [SAR กจพ. ป.โท 61 PDF]

5.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ  [File PDF]  [File Word]

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  ระดับปริญญาเอก  [SAR กจพ. ป.เอก 61 18-6-62 Words]

2.รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 [SAR กจพ File PDF]

 • ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประจำปี การศึกษา 2562 (เมื่อ 23 มิถุนายน 2562) ภาพ [Facebook] [Click-Website]
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ป.เอก กจพ) [Click PDF]
   • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ป.เอก ผลได้ 4.19 คะแนน [Click PDF]
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ป.โท กจพ) [Click PDF]
   • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  ป.โท ผลได้ 4.02 คะแนน [Click PDF]

Comments