ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว/ Asst.Prof. Dr.Prasert Thiloa

ps2

 

 1. ชื่อ – นามสกุล

(ภาษาไทย)                  ประเสริฐ ธิลาว

(ภาษาอังกฤษ)             Prasert Thilao

 1. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  1. ตำแหน่งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 382/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 1. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เลขที่ ๗๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๘๐ ๐๔๖ ๘๕๕๙ โทรสาร – E-mail : nakornnan22927@hotmail.com

 1. ประวัติการศึกษา
  1.ปริญญาเอก  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  2.ปริญญาโท   พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  3.ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย* ชื่อโครงการ “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย” งบประมาณ๕๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

2. การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จัดทําโดย  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  Proceeding 8 เมษายน 2562/2019

3.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

4.[ดร.ประเสริฐ ธิลาว] คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 701/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

5.คำสั่งแต่งตั้ง [ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น] คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

6. คำสั่งแต่งตั้ง [ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว] เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]

7. คำสั่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ [คำสั่ง 260/2562]

8.คำสั่งแต่งตั้ง [ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว] เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)

9.คำสั่งแต่งตั้งการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

10.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [คำสั่ง 333/2558]

11.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]

12.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]

13.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]

การตีพิมพ์ เผยแพร่

ผลงานร่วมกับนิสิต/ที่ปรึกษา

 

Comments