พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), ผศ.ดร.I Phramaha Sunan Sunandho, (Rujivech) Assit.Prof. Dr.

14054745_1081991908514500_1789499986_n

ชื่อ – สกุล                พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท(รุจิเวทย์)   Phramaha Sunan Sunandho, (Rujivech) Ph.D.

วัน/เดือน/ปีเกิด         วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (ปีขาล)                        .

ที่อยู่                       วัดลาดทราย  ตำบลลำไทร   อำเภอวังน้อย     จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐         

เบอร์โทรศัพท์          0615659249                            

E-mail sunant05@hotmail.com / sunant79@gmail.com

FB: www.facebook.com/sunant phramaha        

 

วุฒิการศึกษา

1)  ปริญญาเอก         พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ฺPh.D (Buddhist Management)    Mahachulalongkornrajavidyalaya university    ปี  2558/ 2015 

2)  ปริญญาโท          พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 M.A.  (Buddhist Management) Mahachulalongkornrajavidyalaya university    ปี  2555/2013 .

3)  ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

B.A. (Buddhist Management)   Mahachulalongkornrajavidyalaya university   ปี  2553/2010 .

4)   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค .

 

ภาระงาน คำสั่งแต่งตั้ง /

1. คำสั่งแต่งตั้ง [พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท] เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]

2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. คำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]

5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]

6.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]


คำสั่งแต่งตั้ง

1.คำสั่งแต่งตั้ง [พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ผศ.ดร.] เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)


ผลงานทางวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1) งานวิจัย

1.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (2558). งานวิจัยปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์).  (2558). ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์). (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา;Development of Model for Religious Property Management of Monasteries in Ayutthaya Province

 

 

2)  เอกสารประกอบการศึกษา
1.พระไตรปิฎกศึกษา แบบเรียนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.พระสุตตันตปิฎก แบบเรียนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 3.การวางแผนและควบคุมงานบริหาร บทเรียนออนไลน์ ของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .

 

3)  บทความทางวิชาการ

1.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม), “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ 5, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2559). หน้า 31-41.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), “Buddhist Integrated Approach to the Management of Buddhist Schools”. Journal of  MCU  Social Science Vol.5 Issue 2 Specail (May-August 2016 pp.387-395.31-41

2.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Buddhism in China,Tibet, Vietnam, Japan : Look through the worldview of PHRASRIKHAMPHEERAYANA. Journal of MUC  Social Science. Vol.5 Issue 2, May-August  2016. pp 263-278.

3.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 94-107.

4.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Politics of Buddha statue. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 1, January-March 2017.pp 241-256.

5.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม).การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Social Sanctions : การลงโทษโดยสังคมJournal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, April-June 2017.pp 241-256. pp.281-293

6. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม).พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), ฺพุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, July-September 2017.pp   270-283.

7., พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

8.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม), รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

9.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม),  การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

10. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

10. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) . (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

11.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) . (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

12.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,  [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

4) ผลงานร่วมกับนิสิต/ที่ปรึกษา

1.พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ, “การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards Buddhism Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong Province,”  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 231-245. [เล่ม 4]

2.พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,สุรพล สุยะพรหม, “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพิ่มทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of Management of the Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The Sangha in Pathumthani Provice”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 379-396. [เล่ม 4]

3.พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นสำราญ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,สมาน งามสนิท, “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : The Effectiveness of Management for Dhamma Teaching in Secondary School Chonburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 87-103. [เล่ม 2]

4. พระภาวัช โชติวโร.การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 13-26 (ฐาน 1 = 0.8)

5.พระครูสุวรรณสุตาลังการ เติม จารุวณฺโณ. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี (พระครูสุวรรณสุตาลังการ เติม จารุวณฺโณ).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 42-58 (ฐาน 1 = 0.8)

6.พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง). เทศนาวิธีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 195-207 (ฐาน 1 = 0.8).

7.พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน.  การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร (พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน, พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 184-194 (ฐาน 1 = 0.8)

8.พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานฺสิสฺโร)สุรพล สุยะพรหม,พระมหาสุนันท์ สุนันโท. (2561). การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563. หน้า 184-160. [Click เพื่ออ่านบทความ]

9.พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญฺโญ).(2561). การพัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดกำแพงเพชร

10. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (แสงสี). (2561). การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15

11.พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ วิสุทฺโธ) (2561). รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี

12.พระญาณกร ปุณฺณโก (ประดาห์รัช). (2561). การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2

13. พระครูภาวนาคุณาภรณ์ (ทรงศักดิ์ กิตฺติธโร). (2561). การส่งเสริมวัดให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสระบุรี

14. พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก) พระอุดมสิทธินายก กำพล คุณงฺกโร  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. (2563). การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 69-81 [Click อ่านบทความ]

15. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.(2563). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 23-36. [Click อ่านบทความ]

16.พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย ,พระสุธีวีรบัณฑิต ทสฺสนีโย, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (2563). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 23-36. [Click อ่านบทความ]

17.พระมหาอำนาจ อจฺฉริยเมธี ,พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.(2563). การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพื่อสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563. หน้า 98-109 [Click อ่านบทความ]

19.พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน,พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. (2563). รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563. หน้า 198-209. [Click เพื่ออ่านบทความ]

5) ผลงานระดับนานาชาติ

*Phramaha Sunan Rujiwet. (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist Perpetuity Heritage”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 pp.188-190.

 

6) ประสบการณ์การบรรยาย / สอน

  •  เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำโรงเรียนวัดสุคันธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
  • เป็นวิทยากรในการอบรมก่อนสอบ นักธรรมชั้นเอก ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   .
  • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร  วัดสุคันธาราม วัดลาดทราย และวัดศรีประชา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  • เป็นวิทยากรอบรมระบบการใช้โปรแกรม WINDOWS & OFFICE ให้แก่คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ล่าสุด 

7) การฝึกอบรม /การเข้ารว่มสัมมนา

7.1 [วุฒิบัตร] เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนกส์มาตรฐาน EPUB3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ มหาวอทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-4 กรกฎาคม 2560

8) คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

8.1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

8.2.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

8.3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

9. ภาระงานการสอน 

[ปีการศึกษาที่ 2/2560]

  • 1.การวิจัยเพื่อการจัดการ 2 [406 316] นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่าง 19 ตุลาคม 2560-19 มีนาคม 2561 [ไฟล์ Exel] [เอกสารภาพ] [สอนร่วมกับพระปลัดระพิน พุทธิสาโร]
  • 2.พระวินัยปิฎก [000 148] นิสิตทุกสาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 เริ่ม 13 พฤศจิกายน 2560-2 มีนาคม 2561 [ไฟล์ Exel] [ไฟล์ภาพ] [สอนร่วมกับพระปลัดระพิน พุทธิสาโร]
  • 3. [บัณฑิตศึกษา-ป.โท] กรรมฐาน [600 205] นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 10 1/2560 ระหว่าง พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561   [ไฟล์ PDF] [ไฟล์ภาพ]

10.เอกสารเกี่ยวเนื่อง

1.ปริญญาบัตร

 

Comments