อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ [คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 60/2562]

  1. พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.
  2. ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
  3. รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ
  4. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
  5. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น
  6. ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

Comments