ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา/ Asst.Prof.Dr.Ratthapol Yenjaima

ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา Asst.Prof.Dr.Ratthapol Yenjaima ผลงานทางวิชาการ ๑. ตำแหน่ง อาจารย์  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท  พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 2541 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การศึกษาปริยัติธรรม 1.น.ธ.เอก 2533 สำนักเรียนชลบุรี 2.ป.ธ.4  2534 สำนักเรียนชลบุรี 3.อภิธรรมมัชฌิมเอก 2533 สำนักเรียนวัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๓. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑. เป็นอาจารย์อัตราจ้าง  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓  ถึง ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒. คำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๐๐๗/๒๕๖๐  วันที่ ๖  เดือน มกราคม พ.ศ. […]

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว/ Asst.Prof. Dr.Prasert Thiloa

  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)                  ประเสริฐ ธิลาว (ภาษาอังกฤษ)             Prasert Thilao ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตำแหน่งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 382/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง] หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เลขที่ ๗๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๐ ๐๔๖ ๘๕๕๙ โทรสาร – E-mail : nakornnan22927@hotmail.com ประวัติการศึกษา 1.ปริญญาเอก  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2.ปริญญาโท   พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3.ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 2554 […]

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์/ Asst.Prof.Dr.Phongphat Chittanurak Ph.D.

ชื่อ :                       ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์/ Asst.Prof.Dr.Phongphat Chittanurak Ph.D. ภูมิลำเนา              19/11 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ วัชรพล ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน สายไหม กรุงเทพฯ 10220 อีเมล์                     phongphat.chi@mcu.ac.th   สถานที่ทำงาน         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขที่ 0521019 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ […]

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. PhrapaladRaphin Buddhisaro, Assistant Prof. Dr.

ชื่อ      พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร วุฒิการศึกษา/Education ปริญญาเอก      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Ph.D                Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University ปริญญาโท       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ M.A.                Master of  Art [Asian History]  Srinakharinwirot University Thailand ปริญญาตรี       พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา – คณะครุศาสตร์)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย B.A.               […]

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย).รศ.ดร.I Phra Suteeveerabundith (Show Tassaneeyo). Assoc.Prof.Dr.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) รศ.ดร.,Phra Suteeveerabundith (Show Tassaneeyo),Assoc.Prof.Dr. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ปธ.๗,พธ.บ(ศาสนา),ศศ.ม.(การบริหารองค์การ), Ph.D.(Phil.),DODT.(ODT.),DM.(Pub.man) วันที่เข้ารับตำแหน่ง           – วัน/เดือน/ปี เกิด    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ สถานที่เกิด บ้านโคกขมิ้น อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ตราตั้งพระกรรมวาจาจารย์ [ตราตั้ง 34/2556] คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง [คำสั่ง 22/2555] การศึกษา – ป.ธ.๗ สำนักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 2535 – Cert. in  Berkeley  University  of  California, [U.S.A.] 2547. – Cert. in Technische  ILmenau  University  [Germany] 2547. -พ.ศ. ๒๕๓๕ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.) […]

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), ผศ.ดร.IPhramaha Krisada Kittisobhano (Saelee), Asst.Prof. Dr.

ประวัติคณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชื่อ – สกุล                  พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซ่หลี) ผศ.ดร.                                     Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) Asst.Prof. Dr. วัน/เดือน/ปีเกิด         วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528                             […]

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), ผศ.ดร.I Phramaha Sunan Sunandho, (Rujivech) Assit.Prof. Dr.

ชื่อ – สกุล                พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท(รุจิเวทย์)   Phramaha Sunan Sunandho, (Rujivech) Ph.D. วัน/เดือน/ปีเกิด         วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (ปีขาล)                        . ที่อยู่                       วัดลาดทราย  ตำบลลำไทร   อำเภอวังน้อย     จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐          เบอร์โทรศัพท์          0615659249                             E-mail sunant05@hotmail.com / […]

ดร.บุษกร วัฒนบุตร/Dr.Busakorn Watthanabut, Ph.D.

                                  ประวัติและผลงาน                        ดร.บุษกร วัฒนบุตร / Dr.Busakorn Watthanabut Ph.D. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา;เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.A. [Philosophy & Religious,2nd class Honor] Kasetsart University,Bangkok Thailand นิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Bachelor of Laws [LL.B.] Sukhothai Thammathirat Open University,Thailand พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ M.S.[Human Resource Development] National Institute of Development Administration [NIDA], […]

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง/ Assoc.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang

  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง Assoc.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang 1. ตำแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ [คำสั่ง 1662/2561] ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  [คำสั่ง 367/2562] 2. ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาโท  ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) 2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 2544 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  3. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๒ เมื่อวันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ คำสั่ง มจร ที่………………………../…………………… ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ [คำสั่ง 257/2562]   4. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน 3 […]