1.  การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป /อิทธิบาท 4 /สุมาลี บุญเรือง WORD    ((PDF))
  2. การจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในภาคเหนือตอนบน/หลักสาราณียธรรม 6/ นางสาวศิริสุดา แสงทอง WORD     ((PDF))
  3. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางการเมืองสำหรับประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สังคหวัตถุ 4/ พระชินกร สุจิตฺโต (ทองดี) WORD      ((PDF))
  4. การตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปของไทย/ หลักอิทธิบาท 4/ นางสาวณฐมน หมวกฉิม  WORD     ((PDF))
  5. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี / หลักสาราณียธรรม 6/ พระครูวินัยธรอธิษฐ์  WORD      ((PDF))
  6. การพัฒนากลไกการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองไทย/หลักอิทธิบาท 4 / ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา  WORD       ((PDF))
  7. การพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปในกรุงเทพมหานคร/ หลักสังคหวัตถุ 4/ นายกรณัฐ  ระงับทุกข์ WORD     ((PDF))
  8. การนำหลักพุทธธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช/ หลักอปริหานิยธรรม/ พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร WORD    ((PDF))
  9. การส่งเสริมบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการบริหาร จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน/หลักทุติยปาปณิกธรรม 3/  นางสาวสาลินี  รักกตัญญู WORD    ((PDF))
  10. การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี/ หลักสังคหวัตถุ 4/ นายประคอง มาโต WORD     ((PDF))