ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต การศึกษา พธ.บ. สาขาวิชา  การบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. 2539 ร.บ. สาขาวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2547 M.A. สาขา Politics  สถาบัน University of Pune, India  พ.ศ. 2542 Ph.D สาขา Political Science สถาบัน Dr. B.A. Marathwada University, India      พ.ศ. 2545 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 380/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง] ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามคำสั่งที่ 097/2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็น […]

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช Assoc.Prof.Dr.Thatchanan Issaradet

ตำแหน่งปัจจุบัน:  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป Assistant to the Rector for General Affairs การแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๖     การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เอกสาร) พ.ศ. ๒๕๖๑     แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ สำนักอธิการบดี (เอกสาร) พ.ศ. ๒๕๖๒     แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (เอกสาร)   ประวัติการศึกษา: พ.ศ. ๒๕๔๐   High School Diploma, Technical Vocational Institution (TVI), NM, USA. พ.ศ. ๒๕๓๕   พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม รุ่น ที่ ๓๘  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘   ปริญญาโท (M.A. Political […]

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

  การศึกษา Ph.D. (Political Science) M.A. (Politics) พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ ๑. เติมศักดิ์ ทองอินทร์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) ๒๕๖๐ : ๑๕๙-๑๗๒. https://drive.google.com/file/d/1k3wYM5JQ_nXb4vpkxggQS2uR0L2jaOK7/view?usp=sharing ๒. เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ : ๒ (พิเศษ ๑) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ ): ๒๒๙-๒๓๗. https://drive.google.com/file/d/1BMPkXynmQMJGzAQSqr0G6akYElxzElpV/view?usp=sharing ๓. เติมศักดิ์ ทองอินทร์และคณะ. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ : […]