Information / ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อหลักสูตร

คู่มือทำวิทยานิพนธ์ฉบับล่าสุด 28 ธันวาคม 2557 [Download]

โครงการปฐมนิเทศ 1-2  กรกฎาคม 2560 จ.นครนายก

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง ประกาศลงทะเบียน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1   [19 มิ.ย.60]

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง ประกาศลงทะเบียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 [19 มิ.ย.60]

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 1 2560 ภาคเรียนที่ 1  [19 มิ.ย.60]

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษาที่ 1 2560 ภาคเรียนที่ 1 [19 มิ.ย.60]

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 (17 มิ.ย.60)

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดการและลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 [13 มิถุนายน 2560]

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาบาลี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2560  [9 มิ.ย.60]

กำหนดการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 [8 มิ.ย.60]

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรักษาสถานภาพการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กจพ./รปศ.) [8 มิ.ย.60]

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [ประกาศ 8 มิ.ย.60] วันที่จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

เรื่อง ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 [8-6-60]

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 (รป.ม.)

[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

ตารางสอนปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/ รป.ม. (เมื่อ 2 มิ.ย.2560)

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560 [เมื่อ 1 มิ.ย.60]

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ โครงการคลีนิควิจัย (ครั้งที่ 1) 29 พฤษภาคม 2560

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่อง  เลื่อนการเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ปฏิทินการศึกษา และตารางสอน กจพ. เทอมที่ 1  ปีการศึกษา 2560

ฉลองรับปริญญา 16 พ.ค. 2560 

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา 2560  วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 

ประกาศวันรายงานตัวขั้นทะเบียนบันฑิต 2560

รายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ เข้ารับปริญญา วันที่ 21 พ.ค. 2560

[ด่วน] รับสมัครเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560 

ประกาศผลสอบ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2559

ธุดงค์ธรรมยาตรา 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เขื่อนสรรพยา จังหวัดชัยนาท (ดาวโหลดกำหนดการ)

ประชาสัมพันธ์วิทยากรบรรยายพิเศษ/หลักสูตร

Comments