พิธีทำบุญฉลอง ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดการ

พิธีทำบุญฉลอง ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ๔๑๙ รูป/คน ได้จัดงานพิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษของการจัดการศึกษาสาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙๖ รูป/คน ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพ & ข่าว : Mcu Tv-Channel

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ ดอกไม้ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, ดอกไม้ และ เด็กในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวทีในภาพอาจจะมี 11 คนในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, งานแต่งงานในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 5 คนในภาพอาจจะมี 14 คนในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 5 คนในภาพอาจจะมี 9 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

Comments