ปฏิทินการศึกษา และตารางสอน กจพ. 2560

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1.ตารางเรียน/สอนปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 (ชั้นปีที่ 2)

Table Tech

2.ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Table Tech

3.ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

1495530528412

4.ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1495749896009 TABEAN

5.ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กาหนดการลงทะเบียนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

12

6.ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

1495796490095

Comments