ข้อมูล DPA

รายงานการประชุมครั้งที่52559

หนังสือเห็นชอบจาก สกอ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มคอ3

ตารางสอน1.

1.1-3สัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร

1.1.1-2คำสังแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสุตร

1.1.1-1ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประกาศบัณฑิตแต่งตั้งหรรมการคุมวิทยานิพนธ์

ผลงานวิจัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่22560

วารสารที่ตีพิมพ์ของคณาจารย์

1.1.1-2คำสังแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสุตร คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการ

ภารงานอาจารย์

บทความและโครงการอบรมลูกไก่

มคอ2

กระบวนการรับนิสิต

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

ผลที่เกิดกับนิสิต

รายงานความพึงพอใจ

มคอ5 หนังสือเชิญสอน เอกสารการประชุมครั้งที่12560

กระบวนการทวนสอบ

รายงานการประชุม

Comments