อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ Dr.Suphattharachai Sisabai

พี่ชาย2(1)อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ Dr.Suphattharachai Sisabai
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
นธ.เอก, 
ปธ.3,  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อ/นามสกุล                นายสุภัทรชัย  สีสะใบ
วัน/เดือน/ปีเกิด           วันพุธ ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2529
ที่อยู่ปัจจุบัน                 9/6 หมู่ 3 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทรศัพท์              091-9691539
E-mail                          suphattharachai.sis@mcu.ac.th
ตำแหน่ง                      อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [สัญญาจ้าง]  [สัญญาจ้าง2]
                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่ง 133/2563]
                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่ง 351/2563]
                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 346/2564]

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545    มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2545    นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบูรพ์ คณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2548    มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2552    เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดบูรพ์ คณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2553    ป.ตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรอง, หนังสือแสดงผลการศึกษา12]
พ.ศ. 2555  ป.โท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรอง, หนังสือแสดงผลการศึกษา]
พ.ศ. 2563  ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรองหนังสือแสดงผลการศึกษา 12]  [ปริญญาบัตร]


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2545     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบูรพ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2553     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ. 2553     เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ. 2553     เป็นกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


ภาระงาน

งานประสานงาน
1. ประสานงานด้านวิชาการ

2. ติดต่อประสานงานนิสิตระดับปริญญาเอก
3. ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้บรรยายในแต่ละรายวิชาทั้งภายในและภายนอก
4. ติดต่อประสานการกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการสอบบาลี, การสอบวัดคุณสมบัติ (QE), โครงร่างดุษฎีนิพนธ์, การสอบดุษฎีพิจารณ์, การสอบป้องก้นดุษฎีนิพนธ์
5. งานต้อนรับผู้มาติดต่องานกับหลักสูตร
6. เตรียมงานในโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร
7. จัดทำบัญชีลงทะเบียนทุกโครงการของหลักสูตร
8. สรุปโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร
9. จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกครั้ง
10. จัดทำเอกสารประกอบการสอบเข้าศึกษา
11. ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์

งานทะเบียนเอกสารงานนิสิต
1. จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2. ลงทะเบียนเรียนในระบบของนิสิตแต่ละปีการศึกษา
3. ตั้งหนี้ในระบบของนิสิตแต่ละปีการศึกษา
4. รับเรื่องจากนิสิตระดับปริญญาเอก
5. ติดตามความคืบหน้าด้านการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาเอก
6. จัดทำสมุดบัญชีรายชื่อนิสิต (เช็คเวลาเรียน)
7. บัญชีกรอกผลคะแนนการสอบ
8. ติดตามผลการสอบนิสิต (เกรด)
9. กรอกเกรดลงในระบบทะเบียนออนไลน์
10. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิต (QE), การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์, การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. จัดเตรียมเอกสารรายชื่อผู้ขออนุมัติจบแต่ละรุ่น

งานการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

2. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. รวบรวม SAR
4. จัดทำ มคอ.๒


การฝึกอบรม/สัมมนา

1.  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10-12 สิงหาคม พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
2.  อบรมในโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียนและการเงิน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
5. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
6. อบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
7. ผ่านหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [เกียรติบัตร]
8. ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 11/2559 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
9. อบรมตามโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค (ระดับบัณฑิตศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
10. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.2560  [วุฒิบัตร]
11. [สุภัทรชัย สีสะใบ] ในนามนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ของศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟังสัมมนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Road map สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนและของโลก”  โดยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
 ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตาชั้น 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [ภาพ Facebook]
12. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 [วุฒิบัตร]
13. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนิดกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [เกียรติบัตร]
14. This is to certify has successfully completed a course of Basic Grammar 1 during the period of 29 November – 2 December 2018 [Certificate]
15. อบรมในโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะด้านการวิจัยชั้นสูง) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [วุฒิบัตร]
16. อบรมในโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2561 [วุฒิบัตร]
17. อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลมนการปฏิบัติงาน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี [วุฒิบัตร]
18. อบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี [วุฒิบัตร]
19. อบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำวารสาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรานิกส์ (ThaiJO) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง B 508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา [วุฒิบัตร]
20. อบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2561 สำนักทะเบียนและวัดผล พัฒนาบุคลากรผ่านโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนและวัดผลระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  [วุฒิบัตร]
21. 8 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มจร. จัดอบรมการใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ” โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร. ร่วมอบรม ณ มจร.วังน้อย อยุธยา
 [ภาพ Facebook]
22. 12 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมในโครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ เดอะไพน์ รีสอทร์ จังหวัดปทุมธานี ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของหลักสูตร ร่วมเข้าโครงการ [ภาพ Facebook
23. 8 เมษายน 2562 
ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วุฒิบัตร]
24. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
25. ผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  [วุฒิบัตร]
26. 24 กรกฎาคม 2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร] [ภาพ Facebook]
27 16 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
28. 21 กันยายน 2562 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อ เรื่อ “สติและสมาธิ: วิถีสู่สันติภาพ” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
29. 3 เมษายน 2563 ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยระบบออนไลน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
30. 2-3 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
31. 23 เมษายน 2563 ได้ผ่านการอบรมการใช้ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ (e-Classroom) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
32. 10 มิถุนายน 2563 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “การใช้งาน Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
33. 15 กันยายน 2563 ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
34. 21 กันยายน 2563 ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
35. 13 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์ในยุค New Normal: ความท้าทายการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดขององค์กร” จัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
36. 4-5 มีนาคม 2564 ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
37. 18-19 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
“การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ส่วนวิจัย สารสนเทศปละบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
38. 27-28 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบรมคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ณ ห้องประชุมสิริ รีเวอร์ เพลส จังหวัดนนทบุรี [เกียรติบัตร]
39. 8 มกราคม 2564 ได้ผ่านการอบรม “ทักษะความรู้การใช้โปแกรมสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์” จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ [วุฒิบัตร]
40. 7 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [เกียรติบัตร]
41. 8-9 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ: เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
42. 29 เมษายน 2564 ได้ผ่านการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
43. 29 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
44. 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
45. 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม เรื่อง “ภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
46. วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและปฏิบัติตามหลัก “พระไตรปิฎก” อย่างไรให้ถูกต้อง จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
47. วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ฝึกอบรมและประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
48. วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ยุคดิจิทัล” จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
49. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
50. 23 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูในยุคดิจิทัล จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
51. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล [เกียรติบัตร]
52. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้นำเสนอบทความวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิท 19” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
53. วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด-19 จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
54. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]
55. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
56. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
57. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [วุฒิบัตร]
58. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs” ดำเนินการโดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
59. วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมแบบออนไลน์ตามเกณฑ์วัดผลในหลักสูตร
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ [วุฒิบัตร]
60. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมกินได้ : จากนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย
พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผ่านโปรแกรม  Zoom จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [เกียรติบัตร]
61. วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ หัวใจนักพัฒนา” จัดโดย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
62. วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Application Zoom [เกียรติบัตร]
63. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ 1 : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
64. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
65. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension (2)” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]

66. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
67. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Writing Skill for MCU-GET” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
68. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]
69. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
70. วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการส่งบทความเข้าระบบวารสารของศูนย์วิจัยธรรมศึกษา” จัดโดย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม [เกียรติบัตร]
71. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง ภาวะผู้นำในยุค Disruption จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
72. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
73. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เด็กรักษ์ดี วิถีศีล ๕ 
โครงการพลังเยาวชนไทย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech [วุฒิบัตร]
74. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม “เขียนข้อเสนอให้ฟิต พิชิตทุนวิจัยให้ได้” จัดโดยศูนย์วิจัยพุทธปัญญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี [วุฒิบัตร]
75. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) “พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด-19” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ [เกียรติบัตร]
76. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชยมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [เกียรติบัตร]
77. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามแนวการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์)  จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
78. วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]  [ภาพประกอบ]

79. วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตภายในประเทศ (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 “ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ 13)” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
80. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง สารัตถะในพระไตรปิฎก จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง [เกียรติบัตร]
81. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ การเขียนวิทยานิพนธ์ทางปรัชญา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา [เกียรติบัตร]
82. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน เรียนรู้เรื่องร้องเพลงร้องสองชั้น จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา [เกียรติบัตร]
83. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมเสวนา การเขียนบทความวิชาการให้ได้ตีพิมพ์ จัดโดย วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ [เกียรติบัตร]
84. วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [เกียรติบัตร]
85. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ผ่านระบบออนไลน์ ตอนเตรียมกาย ฝึกจิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
86. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ การใช้งาน Google Forms + QR Code เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ [วุฒิบัตร]
87. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง หัวข้อ บทบาทสถาบันศาสนากับการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร และภาคีเครือข่าย [เกียรติบัตร]
88. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร จัดโดย สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร มจร [เกียรติบัตร]
89. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน ทอกเพลงบอก เพลงแห่งปราชญ์หัวเมืองใต้ จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา [เกียรติบัตร]
90. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5 เรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล [เกียรติบัตร]
91. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
92. August 24, 2021  has attended “Teaching to Coaching Program” by International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University [Certificate]
93. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

94. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมสันติสนทนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาพุทธกสิกรรม จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]

95. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมการพัฒนาชีวิตด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (จำนวน 7 ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
96. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านระบบ Online จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [วุฒบัตร]

97. วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Technical Terms on Buddhist Studies” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
98. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาภาษาครู หัวข้อ ครูดีวิถีพุทธ และครูยุคใหม่ขับเคลื่อนจากภายในสู่ภาคนอก จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
99. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมการใช้งาน Canva for Education (จำนวน 7 ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
100. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาลดปัญหาการทุจริต ตามแนวพุทธศาสนา จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
101. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

102. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [วุฒิบัตร]
103. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี [วุฒิบัตร]

………..เดือนกันยายน 2564………..
1. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการกับงานส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น  [วุฒิบัตร]
2. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง หลักธรรมเพื่อขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
3. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการทางวิขาการเนื่องในโอกาศวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 43 ปี กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้า 43 ปี มสธ.: วิกฤตและโอกาส” จัดโดย มสธ. นครศรีธรรมราช [เกียรติบัตร]
4. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวนาภาษาธรรม : EP.1 “ธรรม” อย่างไรในยุคที่ไม่ปกติ จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  [เกียรติบัตร]
5. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง “สายกัมมัฏฐานโบราณที่หายไปในอาเซียน” ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
6. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “กระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูยุคใหม่” จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
7. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง “แรงงานข้ามชาติ : Survival after Lockdown” ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
8. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 “เรื่องเล่า เร้าพลัง : ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์” จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
8. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วม กิจกรรมการจัดการความรู้งานทะเบียนและวัดผล เรื่อง การรับเงินนิสิต และช่องทางการรับเงินนิสิต จัดโดย สำนักทะเบียนและวัดผล [วุฒิบัตร]
9. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง ปลูกและปลุกพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
10. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิต” จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  [วุฒิบัตร]
11. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสานเสวนาศาสนาเปรียบเทียบ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพในยุคโควิด 19” จัดโดย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสาตร์ มจร [เกียรติบัตร]
12. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาไทย กิจกรรม”รำลึก เรียนรู้ วิถีครูกลอน (ออนไลน์)” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
13. วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Business Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
14.
ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]


15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.


ศึกษาดูงานต่างประเทศ

1. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2559
2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560
3. โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ สปป ลาว หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560
4. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
5. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพ Facebook]
6. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพ 1]  [ภาพ 2]  [ภาพ 3]  [ภาพ 4]  [ภาพ 5]


ศึกษาดูงานภายในประเทศ/พัฒนา

1. 30 สิงหาคม 2560 [สุภัทรชัย สีสะใบ] ในนามบุคลการสายปฏิบัติ/สนับสนุน ของศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  เข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านระบบทะเบียน โดยมี ผศ. ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อธ.1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ [ภาพ Facebook]
2. 25 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงานวัดบางอ้อยช้าง วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี


ผลงานทางวิชาการ

1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2559). “ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในการจัดการวัดในปัจจุบัน”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวามคม 2559 : 79-89. (อ้างอิง หน้าปก, ส่วนหน้าเนื้อหา)
2. สุภัทรชัย สีสะใบ (เขียนร่วม). (2560). “การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสู่ความเป็นเลิศ”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวามคม 2560 : 101-116. (อ้างอิง หน้าปก, ส่วนหน้า, เนื้อหา)
3. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2561). “การพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวในมิติศาสนา: พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ : COMMUNITY DEVELOPMENT FOR TOURIST: THE GRAND PHRAUTAYSIGA-JAYDEE”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) : 263-273 [บทความ]
4. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2561). “พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. (อ้างอิง หน้าปกส่วนหน้าเนื้อหา) (ใบตอบรับ, เกียรติบัตร) ตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561): 1-12.
5. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2561). “ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการวัดยุคไทยแลนด์ 4.๐”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. (อ้างอิง หน้าปกส่วนหน้าเนื้อหา)
6. สุภัทรชัย สีสะใบ.  (เขียนร่วม). (2561). “ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province”. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 1-17. [วารสาร TCI 3 – 0.2] [บทความ]
7. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ Lesson Learned from Area: Elderly Care According  to Buddhist Way in Samutprakarn Province”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน). (หนังสือรับรอง) (เว็บบทความ)
8. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562).  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (ใบตอบรับเกียรติบัตร)  [Full Text]

9. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก”. 
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เกียรติบัตร] [บทความ]
10. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2562). “แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ”. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [บทความ]
11. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2563). “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) : 197-210. [บทความ]
12. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2563). “
บทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) : 289-304. [บทความ]
13. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2563). ““ผี”ท้องถิ่นกับการทำให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดทางศาสนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) : 269-283. [บทความ]
14. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2563) : 51-64.  [บทความ]
15. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2564). “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต ชุมชนเชิงสร้างสรรค์“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 1-13. [บทความ]
16. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “จิตอาสากับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารพุทธจักร (ฉบับพิเศษ) : สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีหนราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 27 มีนาคม 2564. : 265-275. [บทความ]
17. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนภายในวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 39-50. [บทความ] [หนังสือตอบรับ]
18. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2564). “การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม): [บทความ]
19. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2565). “
ถอดความรู้จากการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมถาพันธ์): [บทความ]
20. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2565). “ถอดบทเรียนจากการลงมือปฏิบัติของนักเรียน : การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมถาพันธ์): [บทความ]


งานวิจัย

 1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560). “การวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ตั้งในพุทธสถานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง”. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย) [รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์]
 • คู่มือการจัดการพุทธสถานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ/พุทธคลินิก [ชุดการเรียนรู้]
 • คู่มือการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะการยกระดับจิตการพึ่งตนเอง โดย แกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม [ชุดการเรียนรู้]
 1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2563). “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ภานในวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)
 2. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “การพัฒนาสุขภาวะและการปรับตัวในสังคมผู้สูงวัย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)

งานด้านอื่น

1. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) กลุ่มนวัตกรรมทางการจัดการเชิงพุทธ ชุดที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เกียรติบัตร]
2. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562. [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ]
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการควบคุมการสอบ และผู้ประสานงานในการสอบปากเปล่า การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่ง]
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่ง]
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563 [คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย]
7. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 428/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2564 [คำสั่ง]
8. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาบาลี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [คำสั่ง]
9. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [คำสั่ง]
10. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 033/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พ.ศ.2564 [คำสั่ง]
11. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 042/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 [คำสั่ง]
12. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 786/2564 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [คำสั่ง]รางวัล รางวัล

  1. นักกีฬา
  2. นักกีฬา
  3. นักกีฬา
  4. นักกีฬา


ตารางสอน
1. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
2. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
3. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 การเรียนการสอน
1.วิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกสารประกอบ SAR 62 (ป.ตรี กจพ)
เอกสารประกอบ SAR 63 (ป.ตรี กจพ)
SAR คณะสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคคลากร

1071659

MCU63_1633