ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ Dr.Suphattharachai Sisabai

พี่ชาย2(1)ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ Dr.Suphattharachai Sisabai
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
นธ.เอก, 
ปธ.3,  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อ/นามสกุล                นายสุภัทรชัย  สีสะใบ
วัน/เดือน/ปีเกิด           วันพุธ ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2529
ที่อยู่ปัจจุบัน                 9/6 หมู่ 3 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทรศัพท์              095-6044959
E-mail                          suphattharachai.sis@mcu.ac.th
ตำแหน่ง                       อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [สัญญาจ้าง]

                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่ง 133/2563]
                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่ง 351/2563]

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545    มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2545    นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบูรพ์ คณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2548    มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2552    เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดบูรพ์ คณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2553    ป.ตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรอง, หนังสือแสดงผลการศึกษา12]
พ.ศ. 2555  ป.โท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรอง, หนังสือแสดงผลการศึกษา]
พ.ศ. 2563  ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรองหนังสือแสดงผลการศึกษา 12]  


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2545     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบูรพ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2553     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ. 2553     เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ. 2553     เป็นกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


ภาระงาน

งานประสานงาน
1. ประสานงานด้านวิชาการ

2. ติดต่อประสานงานนิสิตระดับปริญญาเอก
3. ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้บรรยายในแต่ละรายวิชาทั้งภายในและภายนอก
4. ติดต่อประสานการกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการสอบบาลี, การสอบวัดคุณสมบัติ (QE), โครงร่างดุษฎีนิพนธ์, การสอบดุษฎีพิจารณ์, การสอบป้องก้นดุษฎีนิพนธ์
5. งานต้อนรับผู้มาติดต่องานกับหลักสูตร
6. เตรียมงานในโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร
7. จัดทำบัญชีลงทะเบียนทุกโครงการของหลักสูตร
8. สรุปโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร
9. จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกครั้ง
10. จัดทำเอกสารประกอบการสอบเข้าศึกษา
11. ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์

งานทะเบียนเอกสารงานนิสิต
1. จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2. ลงทะเบียนเรียนในระบบของนิสิตแต่ละปีการศึกษา
3. ตั้งหนี้ในระบบของนิสิตแต่ละปีการศึกษา
4. รับเรื่องจากนิสิตระดับปริญญาเอก
5. ติดตามความคืบหน้าด้านการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาเอก
6. จัดทำสมุดบัญชีรายชื่อนิสิต (เช็คเวลาเรียน)
7. บัญชีกรอกผลคะแนนการสอบ
8. ติดตามผลการสอบนิสิต (เกรด)
9. กรอกเกรดลงในระบบทะเบียนออนไลน์
10. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิต (QE), การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์, การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. จัดเตรียมเอกสารรายชื่อผู้ขออนุมัติจบแต่ละรุ่น

งานการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

2. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. รวบรวม SAR
4. จัดทำ มคอ.๒


การฝึกอบรม/สัมมนา

1.  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10-12 สิงหาคม พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
2.  อบรมในโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียนและการเงิน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
5. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
6. อบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
7. ผ่านหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [เกียรติบัตร]
8. ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 11/2559 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
9. อบรมตามโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค (ระดับบัณฑิตศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
10. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.2560  [วุฒิบัตร]
11. [สุภัทรชัย สีสะใบ] ในนามนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ของศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟังสัมมนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Road map สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนและของโลก”  โดยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
 ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตาชั้น 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [ภาพ Facebook]
12. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 [วุฒิบัตร]
13. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนิดกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [เกียรติบัตร]
14. This is to certify has successfully completed a course of Basic Grammar 1 during the period of 29 November – 2 December 2018 [Certificate]
15. อบรมในโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะด้านการวิจัยชั้นสูง) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [วุฒิบัตร]
16. อบรมในโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2561 [วุฒิบัตร]
17. อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลมนการปฏิบัติงาน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี [วุฒิบัตร]
18. อบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี [วุฒิบัตร]
19. อบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำวารสาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรานิกส์ (ThaiJO) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง B 508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา [วุฒิบัตร]
20. อบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2561 สำนักทะเบียนและวัดผล พัฒนาบุคลากรผ่านโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนและวัดผลระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  [วุฒิบัตร]
21. 8 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มจร. จัดอบรมการใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ” โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร. ร่วมอบรม ณ มจร.วังน้อย อยุธยา
 [ภาพ Facebook]
22. 12 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมในโครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ เดอะไพน์ รีสอทร์ จังหวัดปทุมธานี ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของหลักสูตร ร่วมเข้าโครงการ [ภาพ Facebook
23. 8 เมษายน 2562 
ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วุฒิบัตร]
24. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
25. ผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  [วุฒิบัตร]
26. 24 กรกฎาคม 2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร] [ภาพ Facebook]
27 16 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
28. 21 กันยายน 2562 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อ เรื่อ “สติและสมาธิ: วิถีสู่สันติภาพ” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
29. 3 เมษายน 2563 ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยระบบออนไลน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
30. 2-3 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
31. 23 เมษายน 2563 ได้ผ่านการอบรมการใช้ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ (e-Classroom) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
32. 10 มิถุนายน 2563 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “การใช้งาน Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
33. 15 กันยายน 2563 ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
34. 21 กันยายน 2563 ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร


ศึกษาดูงาน/พัฒนา

1.  30 สิงหาคม 2560 [สุภัทรชัย สีสะใบ] ในนามบุคลการสายปฏิบัติ/สนับสนุน ของศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  เข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านระบบทะเบียน โดยมี ผศ. ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อธ.1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ [ภาพ Facebook]
2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2559
3. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560
4. โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ สปป ลาว หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560
5. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
6. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพ Facebook]
7. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพ 1]  [ภาพ 2]  [ภาพ 3]  [ภาพ 4]  [ภาพ 5]


ผลงานทางวิชาการ

1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2559). “ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในการจัดการวัดในปัจจุบัน”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวามคม 2559 : 79-89. (อ้างอิง หน้าปก, ส่วนหน้าเนื้อหา)
2. สุภัทรชัย สีสะใบ (เขียนร่วม). (2560). “การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสู่ความเป็นเลิศ”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวามคม 2560 : 101-116. (อ้างอิง หน้าปก, ส่วนหน้า, เนื้อหา)
3.  สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ Lesson Learned from Area: Elderly Care According  to Buddhist Way in Samutprakarn Province”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน). (หนังสือรับรอง) (เว็บบทความ)
4. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562).  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (ใบตอบรับเกียรติบัตร)  [Full Text]

5. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2561). “พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. (อ้างอิง หน้าปกส่วนหน้าเนื้อหา) (ใบตอบรับ, เกียรติบัตตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561): 1-12.
6. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2561). “ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการวัดยุคไทยแลนด์ 4.๐
“. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. (อ้างอิง หน้าปกส่วนหน้าเนื้อหา)
7. สุภัทรชัย สีสะใบ.  (เขียนร่วม). (2561).
 “ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province”. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 1-17. [วารสาร TCI 3 – 0.2] [บทความ]
8. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2561). “Succession Planning: เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร”. วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) : 113-127. (อ้างอิง)
9. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2561). “การพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวในมิติศาสนา: พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ : COMMUNITY DEVELOPMENT FOR TOURIST: THE GRAND PHRAUTAYSIGA-JAYDEE”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) : 263-273 [บทความ]
10. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก”. 
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เกียรติบัตร] [บทความ]
11. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2562). “แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ”. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [บทความ]
12. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2563).  [หนังสือบตอบรับการตีพิมพ์]
13. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2563). “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563). [หนังสือบตอบรับการตีพิมพ์] [บทความ]
14. สุภัทรชัย สีสะใบ.  (เขียนร่วม). (2563). “
บทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 289-304. [บทความ]
15. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2563). “
ผี”ท้องถิ่นกับการทำให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดทางศาสนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) : 269-283. [บทความ]


งานวิจัย

  1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560). “การวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ตั้งในพุทธสถานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง”. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย) [รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์]

    • คู่มือการจัดการพุทธสถานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ/พุทธคลินิก [ชุดการเรียนรู้]
    • คู่มือการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะการยกระดับจิตการพึ่งตนเอง โดย แกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม [ชุดการเรียนรู้]
  2. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการบริหารจัดการศูนย์กลางการเรียนรู้ภายในวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)

งานด้านอื่น

1. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) กลุ่มนวัตกรรมทางการจัดการเชิงพุทธ ชุดที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เกียรติบัตร]
2. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562. [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ]
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการควบคุมการสอบ และผู้ประสานงานในการสอบปากเปล่า การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่ง]
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่ง]

 


ตารางสอน

1. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 


การเรียนการสอน

1.วิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา


เอกสารประกอบ SAR 62 (ป.ตรี กจพ)

Comments