คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๗-๑ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๗-๒ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๗-๓ ผลงานวิชาการ ท่านที่ ๑, ๒,  ๓, ๔, ๕

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

หัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๖-๑ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๖-๒ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๖-๓  ผลงานวิชาการ ท่านที่ ๑, ๒,  ๓, ๔, ๕

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๔-๑ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๔-๒ คำสั่งแต่งตั้งทางวิชาการ ๑.๑.๔-๓ ตารางสอนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี    พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) ปริญญาโท   บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการ ๑. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๒).การศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ : ๑๐๑-๑๑๑. ๒. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐).รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๙๘-๑๑๑. ๓. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐). พุทธธรรมกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ : ๔๙-๕๘. ๔.อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.วารสารศึกษาศาสตร์.ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ […]

รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2537 ปริญญาโท Master of Arts , University of Delhi, Indai  1996 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, University of Delhi, Indai  2000 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการ ๑. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม ในวรรณกรรมประจำเดือนล้านนา. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๔, ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๙, pp. ๒๙๐-๓๐๖. ๒. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๒). พุทธิปัญญากับการปรับสมดุลชีวิต. วารสารธรรมธารา ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๑ (ฉบับรวมที่ ๘), ๒๐๑๙, pp. ๓๙-๗๑. […]

รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ปริญญาโท   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 ตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 190/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ [คำสั่งแต่งตั้ง] ผลงานทางวิชาการ 1.อำนาจ  บัวศิริ /Amnaj Buasiri. (2561).  กระบวนการสร้างภาวะผู้นำด้วยหลักไตรสิกขา The Leadership Building Process According to the Threefold Learning. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 : 26-34. 2.อำนาจ บัวศิริ (2559). การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา. วารสารบัณฑิตศาส์น มมร Mahamakut Graduate School Journal,ปีที่ 14 […]

ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี     พธ.บ. (การศึกษา) ปริญญาโท    อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) ปริญญาเอก   Ph.D. (Buddhist Philosophy) ตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ [ราชกิจจานุเบกษา] [ราชกิจจานุเบกษา 1] ผลงานทางวิชาการ ๑. บรรจบ บรรณรุจิและคณะ. (๒๕๖๑). ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของสามเณร ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑. pp. 194-206 https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzEyNDkz ๒. บรรจบ บรรณรุจิ, จินดามาศ ทินกร, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๖๐). การประยุกต์หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  ปีที่ ๕  ฉบับพิเศษ : ๓๓๖-๓๔๗. ๓. บรรจบ บรรณรุจิ, สมเกียรติ […]

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   ศศ.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2531. ปริญญาโท   ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2539. ปริญญาโท  M.Phil. (Buddhist Studies) University of  Delhi 1997. ปริญญาโท   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม./พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562. ปริญญาเอก  Ph.D. (Public Administration) University of  Delhi 2003. ปริญญาเอก  Ph.D. (Public Administration) Magadh University 2012. ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2561.   ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา [คำสั่ง 383/2557] รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ [คำสั่ง 883/2561] ผลงานทางวิชาการ ๑. […]

อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ [คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 60/2562] พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน