ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต การศึกษา พธ.บ. สาขาวิชา  การบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. 2539 ร.บ. สาขาวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2547 M.A. สาขา Politics  สถาบัน University of Pune, India  พ.ศ. 2542 Ph.D สาขา Political Science สถาบัน Dr. B.A. Marathwada University, India      พ.ศ. 2545 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 380/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง] ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามคำสั่งที่ 097/2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็น […]