ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต การศึกษา พธ.บ. สาขาวิชา  การบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. 2539 ร.บ. สาขาวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2547 M.A. สาขา Politics  สถาบัน University of Pune, India  พ.ศ. 2542 Ph.D สาขา Political Science สถาบัน Dr. B.A. Marathwada University, India      พ.ศ. 2545 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 380/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง] ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามคำสั่งที่ 097/2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็น […]

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

การศึกษา Ph.D. (Political Science) M.A. (Political Science) น.บ. (นิติศาสตร์) พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) ผลงานทางวิชาการ ๑. ธัชชนันท์ อิศรเดช. ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ ๑) ๒๕๕๙: ๑๖๕-๑๗๔. https://drive.google.com/file/d/1e1FzjdnsCmQCDa5aVohzsmfep5b0sUPT/view?usp=sharing ๒. ธัชชนันท์ อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดภาคเหนือ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) ๒๕๕๙ : ๑๕๓-๑๖๘ https://drive.google.com/open?id=1JkwfH4yrYuSP33boqtrcoQD30r13wPLW ๓. ธัชชนันท์ อิศรเดช. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ๒๕๖๐ : ๒๕๕-๒๖๘. http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/social/article/view/2350/1663 ๔. ธัชชนันท์ อิศรเดช. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ […]

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

  การศึกษา Ph.D. (Political Science) M.A. (Politics) พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ ๑. เติมศักดิ์ ทองอินทร์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) ๒๕๖๐ : ๑๕๙-๑๗๒. https://drive.google.com/file/d/1k3wYM5JQ_nXb4vpkxggQS2uR0L2jaOK7/view?usp=sharing ๒. เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ : ๒ (พิเศษ ๑) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ ): ๒๒๙-๒๓๗. https://drive.google.com/file/d/1BMPkXynmQMJGzAQSqr0G6akYElxzElpV/view?usp=sharing ๓. เติมศักดิ์ ทองอินทร์และคณะ. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ : […]