1.  การบูรณาการหลักธรรมาธิปไตยเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา/หลักทศพิธราชธรรม 10/นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
 2.  พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น/ สาราณียธรรม 6/ นางไพวรรณ ปุริมาตร
 3.  ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560/อปริหานิยธรรม 7/นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี
 4. การส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา/อปริหานิยธรรม 7/ พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ
 5. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา/ หลักฆราวาสธรรม 4 /นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
 6. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/หลักอปริหานิยธรรม /พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ
 7. การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี/ หลักอปริหานิยธรรม/ ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี
 8. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก/ หลักอปริหานิยธรรม/ ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล
 9. การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ/ สัปปุริสธรรม 7 / พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์)
 10.  บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/ หลักไตรสิกขา/ นางสาวฉัชศุภางค์  สารมาศ
 11. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์/ หลักสาราณียธรรม 6/ พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก
 12. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิหลักธรรมอปริหานิยธรรม 7 /นายนิติพันธ์  อินทโชติ
 13.  รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป / นางสาวรัชฎากร เอี่ยมอำไพ/ หลักโยนิโสมนสิการ
 14. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562/อปริหานิยธรรม/ นายสุทน  ทองเล็
 15. การลดความเหลื่อมล้ำ : วิเคราะห์เชิงบริบทการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ทับซ้อนในจังหวัดนครสวรรค์/หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ/  นายอัครเดช พรหมกัลป์
 16.  สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง : วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์/ พระเทพปริยัติเมธี/ หลักอหิงสา
 17. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง/ สุกัญญาณัฐ อบสิน/ หลักอปริหานิยธรรม