ปฏิทินการศึกษา และตารางสอน กจพ. 2560

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1.ตารางเรียน/สอนปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 (ชั้นปีที่ 2) 2.ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 3.ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  4.ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ TABEAN 5.ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กาหนดการลงทะเบียนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 6.ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีทำบุญฉลอง ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดการ พิธีทำบุญฉลอง ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ๔๑๙ รูป/คน ได้จัดงานพิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษของการจัดการศึกษาสาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙๖ รูป/คน ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาพ & ข่าว : Mcu Tv-Channel

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม/ Assoc.Prof.Dr.Surapol Suyaprom

  ๑. ชื่อ             ๑.๑ ชื่อภาษาไทย                 : นายสุรพล     นามสกุล  สุยะพรหม             ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ             : MR.SURAPOL  SURNAME  SUYAPROM   ๒. ชาติภูมิ             ๒.๑ เกิดวันพุธ ที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด             ๒.๒ สถานที่เกิด เลขที่ ๗๓ หมู่ ๕ บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอสันกำแพง (ปัจจุบันอำเภอแม่ออน) จังหวัดเชียงใหม่ ๓. คุณวุฒิ        […]