ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์/ Asst.Prof.Dr.Anuwat Krasang

ประวัติการศึกษา : นักธรรม ชั้นเอก : เปรียญธรรม 3 ประโยค : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) : พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 2 : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) : ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ 1) หนังสือ (1.1) อนุวัต  กระสังข์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. (1.2) อนุวัต  กระสังข์. การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558. (1.3) อนุวัต  กระสังข์. พื้นฐานรัฐประศานศาสตร์. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560. (1.4) […]

รศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต / Assoc.Prof.Dr. Phichet Thangto Ph.D.

1.ประวัติ ชื่อ (ภาษาไทย)               รศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต  English :   Assoc.Prof. Dr. Phichet Thangto ตำแหน่งปัจจุบัน               อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ปัจจุบัน : 37 ซอย สังคมสงเคราะห์ 6 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 สถานที่ทำงาน:  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2.  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี       คณะครุศาสตร์ (วิชาเอกบริหารการศึกษา)   จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย BA. [Education Management] Mahachulalongkornrajjaviyalaya  University , Thailand ปริญญาโท […]