เอกสารประกอบ SAR รัฐศาสตร์

ประวัติคณาจารย์ประวัติ

คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

ปฏิทินการศึกษา

ประวัติผลงานทางวิชาการ

ดัชนีการอ้างอิงวารสารTCI

มคอ.๒ ปร.ด.-สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มคอ 2 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มคอ3 ปโท รัฐศาสตร์

มคอ5 ปโท รัฐศาสตร์

มคอ3 ป.เอก รัฐศาสตร์

มคอ5 ป.เอก รัฐศาสตร์

ขออนุมัติเปิดสอน ปร.ด.รศ

ขออนุมัติเปิดสอน รม.

ประกาศรับสมัครนิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศรับสัมครนิสิต ปร.ด.สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผลงาน ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ผลงาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

ผลงาน รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

ผลงาน รศ.ประณต นันทิยะกุล

ผลงาน รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

ผลงาน ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

SAR ป.โท รัฐศาสตร์

SAR ป.เอก รัฐศาสตร์

รายงานการประชุม  ร.ด. 1

รายงานการประชุม  ร.ด. 2

รายงานการประชุม  ร.ม 1

รายงานการประชุม  ร.ม 2

รายงานการประชุม  ร.ม 3

สรุปโครงการปฐมนิเทศ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สรุปโครงการเสริมหลักสูตร ดูงานในประเทศ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพสรุปการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

Comments