ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี/Asst.Prof.Dr.Thitiwut Munmee

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ธิติวุฒิ หมั่นมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี

Asst.Prof.Dr.Thitiwut Munmee

d ad

การศึกษา

 • พุทธศาสตรบัณฑิต1 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ประโยค ๑-๒  คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด

d ad

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร
 •  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 381/2562  [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง
 • สัญญาจ้าง

d ad

ผลงานทางวิชาการ

1) ผลงานวิจัย

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”, ๒๕๕๕.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “ประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ”, ๒๕๕๖.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศษสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

 d ad

   2) ตำรา/หนังสือ

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. การพัฒนาองค์กร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมันมี, ดร. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. การบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

 2) บทความทางวิชาการ

2.1 บทความที่ตีพิมพ์ในประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมสืบเนื่อง (ค่าน้ำหนัก 0.20 )

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี., [Click  “การวินิจฉัยสั่งการตามหลักธรรมอคติ 4” ], บทความวิชาการ, 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2556) : 212-219.

2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “การบริหารจัดการชุมชุนตามหลักสาธารณีธรรม 6 ในเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

3. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click “การบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

4. ธิติวุฒิ  หมั่นมี,ดร. [Click “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

5. ธิติวุฒิ  หมั่นมี, ดร. [Click “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

6. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

7. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

8. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

9. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

10. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” ],บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

11. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “กาการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

12. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.  [Click “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

13. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

14. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

15. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโรงเรียนการกุศลของวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

16. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “บทบาทพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุชุมชนวัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ] , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

17. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

18. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

19.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “จริต ๖ ทฤษฎีการประสานงานของพระพุทธเจ้า”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๒๙-๔๔.

20.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “.กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยไตรสิกขา” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๕๗-๖๗.

21.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “.สัปปุริสธรรมทฤษฎีการบริหารตนเอง” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๖๙-๗๖.

22.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “ไตรลักษณ์กับกระบวนการพัฒนาชุมชน”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๙๑-๑๐๐.

23.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “บริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๐๑-๑๑๕.

24. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อการบริหารจัดการ” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๑๗-๑๒๕.

25..ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “รัฐธรรมนูญไทยสู่การปฏิวัติการบริหารงานท้องถิ่นไทย”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๒๗-๑๓๗.

26.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “การบริหารงานตามหลักอปหานิยธรรม” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๓๙-๑๔๗.

27. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๔๙-๑๕๘.

28.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “ภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรยุค ๔.๐” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๑-๑๓.

29.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “สื่อออนไลน์บ่อเกิดของปัญหาสังคม : การบริหารสติคือทางออก” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๒๕-๓๓.

30.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “หลักสัปปุริสธรรมกับการแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคม” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๕๑-๖๕.

 

2.2 บทความที่ตีพิมพ์ในประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.40 )

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click “ประชาธิปไตย : ปัญหาทางออก” ]การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาเขตขอนแก่น (ธันวาคม  ๒๕๕๗) : ๒๙๖-๓๐๘.

2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม” ], การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑. (กรกฎาคม  ๒๕๕๗) : ๒๔๐.

 

2.3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 2 (ค่าน้ำหนัก 0.60)

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น], วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒. (ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๙๓-๑๐๕.

 

2.4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “ประสิทธิภาพขององค์กรขนาดเล็ก” ], วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๑๗๙.

2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ” ], วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๗๙.

3. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการวางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความสำเร็จ” ], วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปี่ที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๗๓.

4. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click  “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : มองเทศมองไทย” ], ๒๕๕๘. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), มกราคม – เมษายน 2559.)

5. ธิติวุฒิ หมั่นมี, [Click  การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 Vol.5 No.3 September – December 2016  หน้า 203-216

6. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.รัฐพล เย็นใจมา,ดร. [Click  “ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๕๑-๕๖๐.

7. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “คุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเขตยานาวา กรุงเทพมหานคร” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๕๙๑-๖๐๒.

8. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๖๕-๓๗๘.

9. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “การส่งเสริมพุทธจริยธรรมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏณ์ธานี” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๒๙๑-๓๐๘.

10. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. ,บุษกร วัฒนบุตร, ดร. [Click “ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๐๗-๓๒๒.

11. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. ,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. [Click  “ทัศนภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๕๘๓-๕๙๖.

12. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click  “การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธยบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๘๙-๔๐๒.

13. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี” ]วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๘๓-๙๔.

14. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13” ]วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

15. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง” ]วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๗-๕๐.

16.ธิติวุฒิ หมั่นมี, [Click  “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี” ],  วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑: ๓๘-๔๙.

17.ธิติวุฒิ หมั่นมี, [Click  “ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑: ๒๙๘-๓๑๔.

 

2.5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 1 )

 1. Thitiwut Munmee. Asst. Prof. Dr. (Co-writer). [Click  Senior Citizen Well Being Administration. ] Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-
 2. Thitiwut Manmee. [Click  “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. ] The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.
 3. ThitiWut Manmee. [Click  “Education Reforn in Thailand 4.0 : A True Story or a Soap Opera” . A Sian Political Science Review. Volume 2 Number 2 (July-December 2018), pp.88-96.
 4. ThitiWut Manmee. [Click  “Buddhism Doctrine Organization Management” . ] A Sian Political Science Review. Volume 2 Number 2 (July-December 2018), pp.123-132.

          

    

Comments