S__4522215

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร., ป.ธ.9 Phraudomsitthinayok (Kumphol Kunungkaro) Assistant Prof. Dr., Pali 9.

 • คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน
  1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระอุดมสิทธินายก เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 42/2560 เรื่อง การปรับเปลี่ยนอาจารย์สังกัดสาขาวิชาและเลขที่ตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เมื่อ 23 มกราคม 2560 [Click คำสั่ง]
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 41/2560 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  เมื่อ 23 มกราคม 2560  [Click คำสั่ง]
  4.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ.
  5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]
  6.คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ
  7.คำสั่งแต่งตั้ง [พระอุดมสิทธินายก]  เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]
  8.คำสั่งแต่งตั้ง [พระอุดมสิทธินายก] เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)
  9.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]
  10.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]
  11.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]
  12.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 39/2562]
  13.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง ประเภท วิชาการ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 346/2564] [สัญญาจ้าง]
  14.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [คำสั่งที่ 996/2560]


 • พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร., ป.ธ.9. (สัญญาบัตร)
  – อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ Lecture of Graduate School  Major Buddhist Management
  – รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี [คำสั่งแต่งตั้ง] [ภาพประกอบ 1] [ภาพประกอบ 2]
  – พระอุปัชฌาย์ [ตราตั้ง]
  – รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1661/2561 [คำสั่งแต่งตั้ง]
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Assistant professor Buddhist Management] คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 972/2560 [คำสั่งแต่งตั้ง] (ภาพประกอบ)
  – ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 366/2562  [คำสั่งแต่งตั้ง] (ภาพประกอบ 1) (ภาพประกอบ 2 )
 • การศึกษา
  นักธรรมชั้นเอก
  เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) (ภาพทรงตั้งเปรียญ)
  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
  ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.-LL.B) ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) B.A. (Buddhist Management)
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) M.A. (Buddhist Management)
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) Ph.D. (Buddhist Management)
  Certificate MCU-GET No: 1266/2018
  Certificate MCU-GET No: 6309270025


 • ผลงานวิจัย
  1. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (2558). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Building the Reconcilliation driven with Five Precepts Village Project in Ayutthaya Province. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
  2.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และพระมหาสุนันท์  สุนนฺโท. (2558). “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. : Buddhist Integrated Approach to the Management of Buddhust School. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
  3. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และคณะ. (2559). การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เลขที่สัญญา MCU RS610759043].
  4. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (กำพล คุณงฺกโร). (2562). การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี. : Participation of Monk in Health Being  Promotion and Social Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according Buddhist Integrated in Nonthaburi Province. รายงานการวิจัย. ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
  5. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2563). การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Cultural and Traditional Tourism Management and Development in Ayutthaya. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


 • ผลงานหนังสือ
  1.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2559).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกุลยุทธ : Stratigic Human Resource Management. ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [Full Text]
  2.พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (2564). องค์การและการจัดการ : Organization and  Management. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [หน้าปก]


 • เอกสารคำสอน
  1. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (2564). การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ : Directed Studies in Buddhist Management. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [หน้าปก]


 • ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
  1.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 263-278.
  2.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559).  “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 205-220.
  3.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559).  “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 31-41.
  4.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ” .วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 387-395.
  5.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) : 55-62.
  6.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). การเมืองเรื่องพระพุทธรูป“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 241-256.
  7.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2560).  “คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา : Good people with gratitude base on Buddhist”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สามาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า 77-85.
  Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (2017). Good people with gratitude base on Buddhist”.  journal of MUC Peace Studies. Vol.5 Special Issue (May 2017)  on the Third Conference The International Association of Buddhist Universities Celebrating the Endeavors of a Decade 2007-2017. pp.77-85.
  8.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน) : 281-293.
  Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (Co-writer). (2017).  Social Sanctions. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, (April-June 2017) : 281-293
  9. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 270-283.
  Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (Co-writer) (2017).  Buddha Marketing พุทธะมาร์เก็ตติ้ง. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, (July-September) : 270-283.
  10.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (2560). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS, RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLEวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) : 250-264.
  11. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2561).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 287-304.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  12.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). พุทธธรรมาธิปไตย BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYAวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 239-246.   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  13.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม) (2561).  รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  14. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2561).  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) : 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  15.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2562). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankindวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 294-312.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  16.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน). หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]
  17.พระอุดมสิทธินายก. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถาบันพระพุทธศาสนาวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 55-69.
  18.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2562). “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) : 1-16.  [บทความ]
  19.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2564). “การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 257-266. [บทความ]


 • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  1.พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺโถ), พระอุดมสิทธินายก, พระสุธีวีรบัณฑิต. (2560).  “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidham Schools, Pali Section Education Management Region 14″. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 239-253 [เล่ม 3]
  2.พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (256๐).  “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 1-14. (เล่ม 2)
  3.พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สงพูล), พระอุดมสิทธินายก, บุษกร วัฒนบุตร. (2560).  “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพื่อชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for Community of Temple in Chonburi Province”วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 71-85. (เล่ม 2)
  4.พระมหานพดล ปุญญสุวฑฒโก, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), บุษกร วัฒนบุตร. (2560).  “ประสิทะธิผลการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน 2560) : 1-16.
  5.พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์, พระอุดมสิทธินายก, ธิติวุฒิ หมั่นมี. (2561). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 38-49 (ฐาน 1 = 0.8)
  6.พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก). (2561). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 50-63 (ฐาน 1 = 0.8)
  7.พระครูโสภิตสัทธาธรรม, พระอุดมสิทธินายก, สุรพล สุยะพรหม. (2561). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : 173-184  (ฐาน 1 = 0.8)
  8.พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และ พระอุดมสิทธินายก. (2563). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี* Cultivation of Faith in Buddhism to the Youth of the Sangha in Saraburi Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์2563). หน้า 211-221. [Click อ่านบทความ]
  9.พระครูบวรกิจคุณธาร (อนันต์ วรปญฺโญ), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), ประเสริฐ ธิลาว. (2564). “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) :  116-124. [บทความ]


 • ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
  1.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. ,(Co-writer). joined to present the article  “Morality in Buddhist Leadership Development”   on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London [เอกสารเกี่ยวข้อง]
  2.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer). “An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187
  3.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer).The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University”.International Conference for Acadamic Disciplines , Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, 22-26 May 2017
  4.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[2018]. Buddhist Integration for Oganizational Management to Strengthening Health and Learning for Thai Society. presented in 5th International Social Sciences and Business Research conference [ISSBRC 1/2018], on 28-31 May 2018 at Universita Della Svizzera Italiana Lugano, Switzerland. p. [19] [Certificate]
  5.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[2018]. Current Management Practice & Leadership in Global Perceptive.One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 [Certificate]
  6.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok Buddhist Perspective for the Balance of Family Life. One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206 , Vol. I No. 25 ,September -2018  pp.25-27. [Click to Journal and Articles]
  7.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok. Does CO2 emission have any link with the Change democratic conditions in ASEAN Countries?. International Journal of Energy Economics and Policy. ISSN: 2146-4553. Scopus. Vol. 9 Issue 6, September 2019. (เอกสารแนบ)
  8. Phraudomsitthinayok. Role of Personality Traits and Education Towards the Entrepreneurial Intentions of StudentsJournal of Computational and Theoretical Nanoscience. Scopus.  volume 16 number 11 (November 2019): 4782-4788. [Abstract] [Full Text – PDF]
  9. Phraudomsitthinayok. “Strategies of Ethic and Morality Indoctrination in Schools of Buddhist Teaching Monks Current situation of Thai children and youth”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. [CERTIFICATE OF PARTICIPATION]
  10. Phraudomsitthinayok. “An Analysis of General Condition and Problems in Management of the Thai Sangha Administrative.”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. [CERTIFICATE OF PARTICIPATION]
  11. Phraudomsitthinayok. “Development of Activities for Health Being Promotion and Social Network for Reducing Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integration in Nonthaburi Province”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. [CERTIFICATE OF PARTICIPATION]
 • 1602902525763
  11.Phra Udomsitthinayok Malai,Prasert Thilao.  (2020). An Analysis of General Condition and Problems in Management of the Thai Sangha Administrative. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.1658 – 1664. [SCOPUS Q3]

  12.Phra Udomsittinayok,Phramaha Krisada Saelee, (2020). Strategies of Ethic and Morality Indoctrination in Schools of Buddhist Teaching Monks Current Situation of Thai Children and Youth. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.2050 – 2057 [SCOPUS Q3]

  13.Phraudomsittinayok Malai, Phramaha Krisada Saelee (2020). Development of Activities for Health Being Promotion and Social Network for Reducing Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integration in Nonthaburi Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.1953 – 1961.  [SCOPUS Q3]

  • วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
   1. เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Morality in Buddhist Leadership Development” ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ 11 Th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Imperial College London, South Kensington Campus, London, SW7 2AZ ระหว่าง 19-20 September 2016  [Click เกียรติบัตร]
   2. เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University” ในงานสัมมนานาชาติ  International Conference for Acadamic Disciplines , สถานที่  Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, ระหว่าง 22-26 May 2017 [Click เกียรติบัตร]
   3. เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., ส่งบทความตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ  เรื่อง”An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) ระหว่าง 22-23 April 2017, สถานที่  Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187  [Click เกียรติบัตร]
   4. 8 พฤษภาคม 2549 ได้รับพรระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรรม [เกียรติบัตร]   [รูปภาพ]
   5. 6 กรกฎาคม 2549 ได้รับประทานของที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา  [รูปภาพ]
   6. 3 กรกฎาคม 2552ได้รับประทานของที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา  [รูปภาพ]
   7. 22 เมษายน 2554 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร [ประกาศเกียรติคุณ]
   8. 28 มิถุนายน 2556 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบ 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
   9. 26 กรกฎาคม 2558 ได้รับประทานประกาศเกียรติคุณ คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน สาขานักพัฒนา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา จัดโดยชมรมทดแทนคุณแผ่นดินเกิด [ประกาศเกียรติคุณ]
   10. 21 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” [ประกาศเกียรติคุณ]   [รูปภาพ]
   11. 10 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [กิตติบัตร]
   12. 8 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [กิตติบัตร]
   13. 18 กรกฎาคม 2560 ได้เข้ารับการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่พระภิกษุสงฆ์ จังหวัดนนทบุรี [เกียรติบัตร]
   14. 2 มีนาคม 2561 ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [กิตติบัตร]
   15. 25 เมษายน 2561 ได้เป็นกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสาตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
   16. 9 กรกฎาคม 2561 ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดีศรีครุศาสตร์” ในด้านการสร้างคุณประโยชน์ พัฒนา และส่งเสริมการศึกษาในวาระครบรอบ 57 ปี คณะครุศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
   17. 18 กรกฎาคม 2561 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ด้านผู้มีผลงานสร้างสรรค์และ/หรือผลงานวิชาการ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร[โล่รางวัล]
   18. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับรางวัลบุคคล คนดี มีคุณธรรม ประเภท ผู้มีผลงานระดับนานาชาติ [รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ]
   19. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
   20. วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นวิทยากรโครงการ “จิติาสาดูแลพระภิกษุอาพาธ” รุ่น 2 [วุฒิบัตร]
   21. วันที่ 7 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [เกียรติบัตร]
   22. วันที่ 29 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
   23. วันที่ 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
   24. วันที่ 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม เรื่อง “ภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
   25. วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ฝึกอบรมและประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
   26. วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ยุคดิจิทัล” จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
   27. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
   28. วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูในยุคดิจิทัล จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
   29. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล [เกียรติบัตร]
   30. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นผู้เข้าร่วมการอบรมความรู้ภาษาบาลี ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 7, 14, และ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
   [วุฒิบัตร]
   31. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิท 19” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
   32. วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด-19 จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
   33. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]
   34. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร
     [เกียรติบัตร]
   35. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [โล่รางวัล] [ตาลปัตร] [ย่าม]
   36. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
   37. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดย
   หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [วุฒิบัตร]
   38. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมกินได้ : จากนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผ่านโปรแกรม  Zoom จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [เกียรติบัตร]
   39. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ [เกียรติบัตร]
   40. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ 1 : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
   ………..เดือนสิงหาคม 2564………..
   41. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
   42. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension (2)” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
   43. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
   44. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Writing Skill for MCU-GET” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
   45. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรสอบออนไลน์ แบบ Answer Sheet ด้วย Cokoh จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [วุฒิบัตร]
   46. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]
   47. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    [CERTIFICATE]
   48. วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการส่งบทความเข้าระบบวารสารของศูนย์วิจัยธรรมศึกษา” จัดโดย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม [เกียรติบัตร]
   49. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง ภาวะผู้นำในยุค Disruption จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]

   50. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
   51. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) “พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด-19” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ [เกียรติบัตร]
   52. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [เกียรติบัตร]
   53. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรตัวช่วยคุมสอบออนไลน์ AutoProctor จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [วุฒิบัตร]
   54. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามแนวการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์)  จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
   55. วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตภายในประเทศ (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 “ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ 13)” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]

   56. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง สารัตถะในพระไตรปิฎก จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง [เกียรติบัตร]
   57. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ การเขียนวิทยานิพนธ์ทางปรัชญา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา [เกียรติบัตร]
   58. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน เรียนรู้เรื่องร้องเพลงร้องสองชั้น จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา [เกียรติบัตร]
   59. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   [วุฒิบัตร]
   60. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง สาระพระพุทธฯ จัดโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี [เกียรติบัตร]
   61. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมเสวนา การเขียนบทความวิชาการให้ได้ตีพิมพ์ จัดโดย วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ [เกียรติบัตร]
   62. วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ออนไลน์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [เกียรติบัตร]
   63. วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [เกียรติบัตร]
   64. วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเรื่องความรู้ทั่วไปในการใช้รถใช้ถนนด้วยระบบการทดสอบทางไกล (Online) จัดโดยสถบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย [เกียรติบัตร]

   65. วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ [เกียรติบัตร]
   66. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ผ่านระบบออนไลน์ ตอนเตรียมกาย ฝึกจิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด จัดโดย วิทยาลัยสง
   ฆ์สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
   67. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ การใช้งาน Google Forms + QR Code เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ [วุฒิบัตร]
   68. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในโครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) ในหัวข้อเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่หลังโควิด-19” จัดโดย คณะสังคมศาสตรื มมร
    [เกียรติบัตร]
   69. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่สมกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการสอนและการวัดผลทางการศึกษาออนไลน์” จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [เกียรติบัตร]
   70. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง หัวข้อ บทบาทสถาบันศาสนากับการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร และภาคีเครือข่าย [เกียรติบัตร]
   71. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร จัดโดย สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร มจร [เกียรติบัตร]
   72. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน ทอกเพลงบอก เพลงแห่งปราชญ์หัวเมืองใต้ จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา [เกียรติบัตร]
   73. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ เครื่องมือพร้อมให้ใช้ รุ่นที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สกสว
   [วุฒิบัตร]
   74. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5 เรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล [เกียรติบัตร]
   75. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
   76. August 24, 2021  has attended “Teaching to Coaching Program” by 
   International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University [Certificate]
   77. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการพัฒนา หลักสูตรขับเคลื่อนไทยใสสะอาดปราศจากทุจริต Zero Tolerance α Clean Thailand จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 [วุฒิบัตร]
   78. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
   79. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมสันติสนทนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาพุทธกสิกรรม จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]
   80. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Basic English Grammar” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
   81. วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [เกียรติบัตร]

   82. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมการพัฒนาชีวิตด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (จำนวน 7 ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
   83. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านระบบ Online จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
    [วุฒบัตร]
   84. วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Technical Terms on Buddhist Studies” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
   85. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาภาษาครู หัวข้อ ครูดีวิถีพุทธ และครูยุคใหม่ขับเคลื่อนจากภายในสู่ภาคนอก จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
   86. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมการใช้งาน Canva for Education (จำนวน 7 ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
   87. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาลดปัญหาการทุจริต ตามแนวพุทธศาสนา จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
   88. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม” จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มจร [เกียรติบัตร]

   89. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย Google Sites จำนวน 3 ชั่วโมง จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น [เกียรติบัตร]
   90.วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

   91. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [วุฒิบัตร]
   92. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี [วุฒิบัตร]
   93. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการอบรม การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
    [วุฒิบัตร]
   94. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Digital Branding การสร้างแบรนด์องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบุคคลจากแนวคิดสู่การปฏิบัติบนโลกดิจิทัล จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [เกียรติบัตร]
   95. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบนิเทศออนไลน์ เรื่อง พลิกโฉม การรายงานการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน พร้อมรับ PA จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 [เกียรติบัตร]

   96. วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการวัดความรู้โครงการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  [เกียรติบัตร]
   ………..เดือนกันยายน 2564………..
   97. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการกับงานส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น  [วุฒิบัตร]
   98. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง หลักธรรมเพื่อขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
   99. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวนาภาษาธรรม : EP.1 “ธรรม” อย่างไรในยุคที่ไม่ปกติ จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  [เกียรติบัตร]
   100. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการอนนไลน์ เรื่อง “Covid-19 จุดเปลี่ยนการศึกษาไทยกับการวิจัยในอนาคต” จัดโดย มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย [เกียรติบัตร]
   101. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง “สายกัมมัฏฐานโบราณที่หายไปในอาเซียน” ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
    [เกียรติบัตร]
   102. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รูปแบบออนไลน์) จัดโดย มมร วิทยาเขตอีสาน [วุฒิบัตร]
   103. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “กระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูยุคใหม่” จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
   104. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี “กลวิธีและอุปกรณ์ในการสอนดนตรีปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์” จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร [ใบประกาศนียบัตร]
   105. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง “แรงงานข้ามชาติ : Survival after Lockdown” ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
   106. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับคุรุสภา/สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช [เกียรติบัตร]
   107. September 2, 2021 Has complied requirement for completion of Daily Life Conversation by Pakpayoonpitthayakarn School [Certificate
   108. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมเรียนรู้นิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวัน “สืบ นาคดเสถียร” จัดโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี [เกียรติบัตร]
   109. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 “เรื่องเล่า เร้าพลัง : ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์” จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร
    [เกียรติบัตร]
   110. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วม กิจกรรมการจัดการความรู้งานทะเบียนและวัดผล เรื่อง การรับเงินนิสิต และช่องทางการรับเงินนิสิต จัดโดย สำนักทะเบียนและวัดผล [วุฒิบัตร]
   111. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง ปลูกและปลุกพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

   112. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิต” จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  [วุฒิบัตร]
   113. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสานเสวนาศาสนาเปรียบเทียบ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพในยุคโควิด 19” จัดโดย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสาตร์ มจร [เกียรติบัตร]
   114. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาไทย กิจกรรม”รำลึก เรียนรู้ วิถีครูกลอน (ออนไลน์)” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
   115. วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Business Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
   116. September 4, 2021 has successfully completed the open online non-credit course “Thai on Campus” by Chula Mooc [CERTIFICATE]

   1117. September 4, 2021 has successfully completed the open online non-credit course “HRM From Theories to Practices” by Chula Mooc [CERTIFICATE]
   118. วันที่ 5 กันยายน 2564 ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ พ.ศ.2561” จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 [เกียรติบัตร]
   119. วันที่ 5 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 จัดโดย มจร วข. ขอนแก่น  [เกียรติบัตร]
   120. วันที่ 5 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพยุคใหม่” ผ่านระบบ Online  จัดโดย มจร [เกียรติบัตร]
   121. วันที่ 5 กันยายน 2564 ได้ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร “สอบออนไลน์ แบบ Answer Sheet ด้วย COKOH” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโรนโลยีสารสนเทศ มรภ นครสวรรค์ [วุฒิบัตร]
   122. วันที่ 5 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ตัวแปรและการสร้างเครื่องมือวิจัย” จัดโดย มจร วข. ขอนแก่น  [วุฒิบัตร]
   123. วันที่ 5 กันยายน 2564 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ โครงการพัฒนานิสิต และกิจกรรมนิสิตปริญญาโท เรื่อง “เทคนิควิธีการเขียนวิทยานิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย มจร วข. อุบลราชธานี  [เกียรติบัตร]

   124. วันที่ 6 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมรายการ “ปุจฉา-วิสัชนา เจ้าคุณตอบปัญหาธรรม” จัดโดย วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จังหวัดแพร่ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม [เกียรติบัตร]
   125. วันที่ 6 กันยายน 2564 ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน บุญเดือน 9 บุญข้าวประดับดิน จัดโดย มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ [เกียรติบัตร]
   126. วันที่ 7 กันยายน 2564 Certificate of Completion in Listening and Speaking for Communication [Certificate]
   127. วันที่ 7 กันยายน 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมสันติสนทนาวิชาการพัวพันกับชุมชน วิจัยพุทธนวัตกรรมมีชีวิตเพื่อการรับใช้สังคม หัวข้อ รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา (RαD) ภายใต้บริบทของหลักสูตรสันติศึกษาจากบทที่ 1-5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
   128. วันที่ 7 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์ “จิตว่างกับการทำงาน ตามทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาส” จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
   129. วันที่ 7 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง “ศาสนากับทางออกของวิกฤตการณ์ในสังคมปัจจุบัน” จัดโดย คณะพุทธศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
   130. วันที่ 8 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
   131. วันที่ 9 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ด้านนิติศาสตร์ เรื่อง “ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมาย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]
   132. วันที่ 9 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี [วุฒิบัตร]
   133. วันที่ 9 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 [เกียรติบัตร]
   134. วันที่ 9 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
   135. วันที่ 9 กันยายน 2564 ได้ผ่านอบรมการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Online จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [วุฒิบัตร]
   136. วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ.2564 เนื่องในงาน “134 ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” จัดโดย มจร [เกียรติบัตร]
   137. วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาไทย “กิจกรรม วันภาษาไทย” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
   138. วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง “คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา”จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มจร [วุฒิบัตร]
   139. วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เข้าอบรม เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับบริการของห้องสมุดยุคดิจิทัล” จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย [เกียรติบัตร]
   140. วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มจร [วุฒิบัตร]
   141. วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการ จัดโดย สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มมร วิทยาเขตอีสาน [เกียรติบัตร]
   142. วันที่ 11 กันยายน 2564 เข้าร่วมอบรมสัมมนาการเขียนบทความทางด้านวิชาการ จัดโดย มจร วิทยยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ [วุฒิบัตร]
   143. วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย” จัดโดย ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร [วุฒิบัตร]
   144. วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารองค์กรมืออาชีพ” โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จัดโดย มจร วส. ลำปาง [วุฒิบัตร]
   145. วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” จัดโดย มมร วข.ศรีธรรมาโศกราช [เกียรติบัตร]
   145. วันที่ 12 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ออนไลน์) เรื่อง “เทคนิคการพูด พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์ พูดที่ไหนใครก็รัก” จัดโดย มจร วส. ลำพูน [เกียรติบัตร]
   146. วันที่ 13 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “134 ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” จัดโดย มจร [เกียรติบัตร]
   147. วันที่ 13 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสานเสวนาศาสนาเปรียบเทียบ (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 เรื่อง “สังคมสงเคราะห์ของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์” จัดโดย คณะพุทธศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
   148. วันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่องภัยคุกคาม “อาชญากรรมไซเบอร์” จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี [วุฒิบัตร]
   149. วันที่ 13 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ (ออนไลน์) จัดโดย คณะศาสนาและปรัชญา มมร [เกียรติบัตร]
   150. วันที่ 13-17 กันยายน 2564 ผ่านการทดสอบออนไลน์ เพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ “ฐานกิจกรรมดูแลตัวเองอย่างไรให้พ้นภัย COVID-19” จัดโดย ศูนย์ประสานงานแวละบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [เกียรติบัตร]
   151. วันที่ 15 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” จัดโดย เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย [เกียรติบัตร]
   152. วันที่ 15 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ : ศิลปะการแปล (ออนไลน์) จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
   153. วันที่ 15 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Digital Education Transformation” จัดโดย มจร วข. อุบลราชธานี [เกียรติบัตร]
   154. วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 “ปฐมบท : คณะสงฆ์ป่าแก้ว แล้วไปไหนต่อ” จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
   155. วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน “กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ” จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
   156. On September 16, 2021 Participate in the teacher training program entitled Finnish Educational Management: Phenomenon-Based Learning and Innovation in Education Management By Sripatum University [Certified]
   157. วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบ Active Learning ผลิตสื่อการสอน บูรณาการโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ” จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง [วุฒิบัตร]
   158. วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการออนไลน์ “บทบาทพระสงฆ์ในวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ที่มีต่อสังคมไทย : ความท้าทาย การปรับตัว ประเด็นทางสังคม” [เกียรติบัตร]
   159. วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2564 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 [เกียรติบัตร]
   160. วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ เรื่อง “การใช้เครื่องมือ DIGITAL เพื่อการเรียนการสอนสังคมศาสตร์ในยุค COVID-19” จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี [วุฒิบัตร]
   161. วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาสังคมศึกษา เรื่อง ทำแท้งเสรี ยุติการตั้งครรภ์กับความเข้ามจผิดของสังคมไทย จัดโดย คณะครุศาสตร์ มรภ สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
   162. วันที่ 17 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [วุฒิบัตร]
   163. วันที่ 17 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน “กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ” จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
   164. วันที่ 17 กันยายน 2564 ได้ผ่านการพัฒนาทักษะ “การตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์” หัวข้อ การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : กลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมาย จัดโดย มจร [วุฒิบัตร]
   165. วันที่ 17 กันยายน 2564 ได้ผ่านการพัฒนาทักษะ “การตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์” หัวข้อ กลยุทธ์การตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ จัดโดย มจร [วุฒิบัตร]
   166. วันที่ 17 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “เทคนิคการใช้ Power Point สำหรับครูมืออาชีพ” จัดโดย มจร วส. พุทธชินราช [วุฒิบัตร]
   167. วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ English Camp ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย มจร วิทยาเขตหนองคาย [เกียรติบัตร]
   168. วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” จัดโดย มจร วส. สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับ วส. อุทัยธานี และ วส. กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ [วุฒิบัตร]
   169. วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมล้านนาผ่านแนวคิดทางศาสนา” จัดโดย มจร วส. นครลำปาง [วุฒิบัตร]
   170. วันที่ 19 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์ “เสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่ ตามรอยปณิธานหลวงพ่อพุทธทาส” จัดโดย มจร วส. สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
   171. วันที่ 19 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ระบบธนาคารหน่วยกิต” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  [เกียรติบัตร]
   172. วันที่ 19 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ความยุติธรรมทางสังคมในสังคมไทย: ปัญหาและทางออกที่พึงประสงค์” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
   173. วันที่ 20 กันยายน 2564 ผ่านการศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลวงพ่อวัดไร่ขิง มิ่งมงคล คนสามพราน” จัดโดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  [เกียรติบัตร]
   174. วันที่ 20 กันยายน 2564 ได้เข้ารับการอบรม “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่” จัดโดย มจร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เกียรติบัตร]
   175. วันที่ 20 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาพระไตรปิฎก สารัตถะจากพระไตรปิฎกสู่ชีวิตวิถีใหม่ในสังคมดิจิตัล จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มจร [วุฒิบัตร]
   176. วันที่ 20 กันยายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตร การจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ในระบบโปรแกรม SchoolMIS จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [เกียรติบัตร]
   177. วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ศาสนศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มรภ. เลย [เกียรติบัตร]
   178. วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน บุญเดือน 10 บุญข้าวสาก จัดโดย มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ [เกียรติบัตร]
   179. วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ร่วมการอบรมออนไลน์ การนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการป้องกันทุจริตศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 [เกียรติบัตร]
   180. วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สันติภาพวิถีใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร [เกียรติบัตร]
   181. วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 ครั้ง จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]
   182. วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมในโครงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณธรรมชุมชน จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี [วุฒิบัตร]
   183. วันที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านการทดสอบความรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานการใช้คำสั่งคีย์ลัด (Microsoft Powerpoint)” จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี [เกียรติบัตร]
   184. วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมและอบรมเสริมทักษะการป้อนข้อมูลในระบบเว็บไซต์ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดโดย ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม [เกียรติบัตร]
   185. วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับการอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดย มมร และ สำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
   186. วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้ผ่านการทำแบบทดสอบ “พัฒนาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา” จัดโดย โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ [เกียรติบัตร]
   187. วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โครงการาัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิควิธีการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” จัดโดย มจร วข.อุบลราชธานี  [เกียรติบัตร]
   188. On 23 September 2021 has participated in the online course of extracurricular activities “Development Foreign Languages for Personnel Students and Monks” by MCU Nongkhai Campus [Certificate]
   189. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : ตรวจอย่างไรให้เกิดการพัฒนา แนะนำอย่างไรให้เกิดความก้าวหน้า จัดโดย มจร [เกียรติบัตร]
   190. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม “แผนพัฒนานิสิต กับการวางแผน ความสำคัญต่อการร่วมมือขององค์กร” จัดโดย มจร วข.หนองคาย [เกียรติบัตร]
   191. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสถานการณ์ Covid 19” จัดโดย มจร วข.หนองคาย [เกียรติบัตร]
   192. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน (ออนไลน์) ในหัวข้อ ก้าวใหม่ สู่สังคมสูงวัยที่ยั่งยืนในอาเซียน จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
   193. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาสังคมศึกษา เรื่อง LGBTQ+ กับความเท่าเทียมในสังคมไทย จัดโดย คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
   194. วันที่ 24 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ มจร สัมพันธ์ ตอน ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ผ่านระบบ Online จัดโดย มจร วส.สุราษฎร์ธานี [วุฒิบัตร]
   195. วันที่ 24 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Online จัดโดย มจร วส.สุราษฎร์ธานี [วุฒิบัตร]
   196. วันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านการทดสอบหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 [เกียรติบัตร]
   197. On 24 September 2021 has participated in the online course of The International Seminar on: “Diversity of English Teaching: Individualism to Internationalism” by MCU Nongkhai Campus [Certificate]
   198. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสังคมไทย จัดโดย มจร วส.ลำปาง [วุฒิบัตร]
   199. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มจร [เกียรติบัตร]
   200. วันที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ [ใบประกาศนียบัตร]
   201. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ยุค Next Normal ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย มจร วข.ขอนแก่น [เกียรติบัตร]
   202. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด -19 จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
   203. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้รับการอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง รวมพลัง บ-ว-ร นำพุทธธรรมสร้างสุจริตในสังคมไทย จัดโดย มมร และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]
   204. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “หลากหลายอย่างกลมกลืน ในมุมมองจิตวิทยา” จัดโดย คณะครุศาสาตร์ มจร [เกียรติบัตร]
   205. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Canva for MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้” ผ่ารระบบออนไลน์ จำนวน 6 ชั่วโมง จัดโดย สำนักทะเบียนและวัดผล มจร [วุฒิบัตร]
   206. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสังคมในสถานการณ์โควิด-19 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มจร [เกียรติบัตร]
   207. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน (ออนไลน์) ในหัวข้อ ปัญหาและทางออกของกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
   208. วันที่ 26 กันยายน 2564 เข้าร่วมการเสวนา “ตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ” ครบรอบชาตกาล 115 ปี วิถีใหม่ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
   209. วันที่ 27 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อ พระพุทธศาสนา: อดีต อนาคต ปัจจุบัน จัดโดย มจร วส.ร้อยเอ็ด [วุฒิบัตร]
   210. วันที่ 28 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมเสวนาการถอดบทเรียน “ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ” ออนไลน์ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
   211. วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย [เกียรติบัตร]
   212. วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 3 “เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ : การพยากรณ์ของนักประชากรศาสตร์” จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร [เกียรติบัตร]
   213. วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาสังคมศึกษา เรื่อง ความชื่อเป็นที่พึ่งทางใจหรือหลุมพรางทางสังคม จัดโดย คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
   214. วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 จัดโดย มจร [เกียรติบัตร]
   215. วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน” ออนไลน์ จัดโดย มมร วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
   ………..เดือนตุลาคม 2564………..
   216. วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม [เกียรติบัตร]
   217. วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ได้ผ่านการอบรม การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน [PA] จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมกับ มรภ.พระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
   218. วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ รายวิชา “หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทางรัฐศาสตร์” ออนไลน์ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
   219. วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสอนออนไลน์ให้มันส์ ผ่านโปรแกรม OBS Studio (ด้วยระบบออนไลน์) 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [เกียรติบัตร]
   220. วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานครบรอบก่อตั้ง 36 ปี แห่งการพฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม จัดโดย มจร วข.ขอนแก่น  [เกียรติบัตร]
   221. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วม “กิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ เพิ่มพูนบารมี ทุกชีวีปลอดภัย ตลอดพรรษาออนไลน์” ช่วง ปุจฉา-วิสัชนา เจ้าคุณตอบปัญหาธรรม ครั้งที่ 9 จัดโดย วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ [เกียรติบัตร]
   222. วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้ผ่านการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เรียนรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอแบบมืออาชีพผ่านโทรศัพท์มือถือ” จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [เกียรติบัตร]

 • งานสาธารณสงเคราะห์has successfully completed the open online non-credit course “Thai on Campus” by Chula Mooc [CERTIFICATE]
  1. 16 ธันวาคม 2557 บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  2. 29 กรกฎาคม 2558 มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดซื้อที่ดิน 304 ตารางวาและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ [อนุโมทนาบัตร]
  3. 29 กรกฎาคม 2559 ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดซื้อที่ดินตามโครงการ เติมฝัน ปันน้ำใจ ขยายพื้นที่ให้ อรส. ได้พัฒนา [อนุโมทนาบัตร]
  4. 24 กันยายน 2559 มีศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท แก่วัดราชบพิธ เพื่อตั้งทุน พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในทุนนิธิ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธฯ [อนุโมทนาบัตร]
  5. 7 ธันวาคม 2559 ได้ให้การสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2559 [กิตติบัตร]
  6. 31 มกราคม 2560 บริจาคทรัพย์ในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์หนกลาง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  7. 1 มีนาคม 2560 บริจาคทรัพย์ในการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ วัดพิชยญาติการาม จำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  8. 25 เมษายน 2560 ได้โปรดเมตตาบริจาคเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L 360 พร้อมหมึกเติม รวมมูลค่า 6,000 บาท [เกียรติบัตร]
  9. 16 พฤษภาคม 2560 เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงาน 1 ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และทำบุญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 [เกียรติบัตร]
  10. 24 กันยายน 2560 ได้สนับสนุนงานฉลองเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวนเงิน 10,000 บาท  [ใบเสร็จรับเงิน]
  11. 28 ธันวาคม 2560 ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดชองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) [ประกาศเกียรติคุณ]
  12. 20 มกราคม 2561 บริจาคทรัพย์ในการอบรมพระอุปัชฌาย์ หนกลาง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  13. 22 มกราคม 2561 มีศรัทธาบริจาคทรัพย์สินให้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เพื่อกิจการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณกาล พระเดชพระคุณพระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.9) [อนุโมทนาบัตร]
  14. 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพระสงฆ์ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” รุ่นที่ 3 ของคณะสงฆ์ภาค 1 [เกียรติบัตร]
  15. 29 มีนาคม 2561 ได้โปรดเมตตาบริจาคเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L 360 พร้อมหมึกเติม รวมมูลค่า 5,000 บาท [เกียรติบัตร]
  16. 9 กุมภาพันธ์ 2562 บริจาคทรัพย์ในการอบรมพระอุปัชฌาย์ หนกลาง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  17. 10 กันยายน 2562 บริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  18. 11 กันยายน 2562 ได้บริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต [ประกาศเกียรติคุณบัตร]
  19. 29 สิงหาคม 2563 ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบ 37 ปี คณะสังคมศาสตร์ จำนวนเงิน 27,000 บาท [เกียรติบัตร]
  20. 24 มกราคม 2564 ได้บริจาคเพื่อบำรุงมหาวิทยาลัย สมทบทุนภัตตาหารพระนิสิต จำนวนเงิน 12,000 บาท [ใบเสร็จรับเงิน]
  21. 11 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี มอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลบางใหญ่ จำนวนเงิน 118,500 บาท (ภาพประกอบ1)  (ภาพประกอบ2)  (ภาพประกอบ3)  (ภาพประกอบ4)
  22. 1 กรกฎาคม 2564 ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาศทำบุญ 60 ปี คณะครุศาสตร์ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ภาพประกอบ)
  23. 28 กรกฎาคม 2564 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล จำนวน 13 แห่ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพประกอบ)
  24. 29 กรกฎาคม 2564 มอบเครื่องวัดออกซิเจน ยา หน้ากากอนามัย พัดลม ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนสู้ภัยโควิท 19 (ภาพประกอบ)
  25. 29 กรกฎาคม 2564 นำเจลแอลกอฮอร์ ข้าวสาร 20 ถุง น้ำดื่ม 20 แพ็ค และแอลกอฮอร์ 1 แกลอน ไปมอบสมทบให้ศูนย์พักคอยดูแลผู้ป่วยโควิท-19 (ภาพประกอบ)
  26. 5 สิงหาคม 2564 สมทบช่วยค่ายาและเวชภัณฑ์ ให้ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (ภาพประกอบ)
  27. 10 สิงหาคม 2564 มอบทุนสงเคราะห์นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จำนวน 2,000 บาท [หนังสือขอบคุณ]
  28. วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้เป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 1 ต้น เป็นมูลค่าปัจจัยจำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก 61 ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. [เกียรติบัตร] • ศึกษาดูงานภายในประเทศ
  1. ศึกษาดูงานวัดบางอ้อยช้าง วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี