S__4522215

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร., ป.ธ.9 PhraUdomsittinayok (Kumphol Kunungkaro) Assistant Prof. Dr., Pali 9.

 • คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน
  1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระอุดมสิทธินายก เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 42/2560 เรื่อง การปรับเปลี่ยนอาจารย์สังกัดสาขาวิชาและเลขที่ตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เมื่อ 23 มกราคม 2560 [Click คำสั่ง]
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 41/2560 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  เมื่อ 23 มกราคม 2560  [Click คำสั่ง]
  4.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ.
  5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]
  6.คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ
  7.คำสั่งแต่งตั้ง [พระอุดมสิทธินายก]  เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]
  8.คำสั่งแต่งตั้ง [พระอุดมสิทธินายก] เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)
  9.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]
  10.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]
  11.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]
  12.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 39/2562]
  13.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง ประเภท วิชาการ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 346/2564] [สัญญาจ้าง]


 • พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร., ป.ธ.9. (สัญญาบัตร)
  – อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ Lecture of Graduate School  Major Buddhist Management
  – รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี [คำสั่งแต่งตั้ง] [ภาพประกอบ 1] [ภาพประกอบ 2]
  – รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1661/2561 [คำสั่งแต่งตั้ง]
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Assistant professor Buddhist Management] คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 972/2560 [คำสั่งแต่งตั้ง] (ภาพประกอบ)
  – ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 366/2562  [คำสั่งแต่งตั้ง] (ภาพประกอบ 1) (ภาพประกอบ 2 )
 • การศึกษา
  นักธรรมชั้นเอก
  เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) (ภาพทรงตั้งเปรียญ)
  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
  ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.-LL.B) ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) B.A. (Buddhist Management)
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) M.A. (Buddhist Management)
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) Ph.D. (Buddhist Management)
  Certificate MCU-GET No: 1266/2018
  Certificate MCU-GET No: 6309270025


 • ผลงานวิจัย
  1. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (2558). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Building the Reconcilliation driven with Five Precepts Village Project in Ayutthaya Province. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
  2.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และพระมหาสุนันท์  สุนนฺโท. (2558). “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. : Buddhist Integrated Approach to the Management of Buddhust School. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
  3. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และคณะ. (2559). การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เลขที่สัญญา MCU RS610759043].
  4. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (กำพล คุณงฺกโร). (2562). การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี. : Participation of Monk in Health Being  Promotion and Social Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according Buddhist Integrated in Nonthaburi Province. รายงานการวิจัย. ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
  5. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2563). การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Cultural and Traditional Tourism Management and Development in Ayutthaya. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


 • ผลงานหนังสือ
  1.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2559).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกุลยุทธ : Stratigic Human Resource Management. ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [Full Text]
  2.พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (2564). องค์การและการจัดการ : Organization and  Management. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [หน้าปก]


 • เอกสารคำสอน
  1. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (2564). การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ : Directed Studies in Buddhist Management. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [หน้าปก]


 • ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
  1.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 263-278.
  2.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559).  “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 205-220.
  3.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559).  “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 31-41.
  4.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ” .วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 387-395.
  5.พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) : 55-62.
  6.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). การเมืองเรื่องพระพุทธรูป“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 241-256.
  7.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2560).  “คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา : Good people with gratitude base on Buddhist”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สามาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า 77-85.
  Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (2017). Good people with gratitude base on Buddhist”.  journal of MUC Peace Studies. Vol.5 Special Issue (May 2017)  on the Third Conference The International Association of Buddhist Universities Celebrating the Endeavors of a Decade 2007-2017. pp.77-85.
  8.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน) : 281-293.
  Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (Co-writer). (2017).  Social Sanctions. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, (April-June 2017) : 281-293
  9. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 270-283.
  Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (Co-writer) (2017).  Buddha Marketing พุทธะมาร์เก็ตติ้ง. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, (July-September) : 270-283.
  10.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (2560). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS, RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLEวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) : 250-264.
  11. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2561).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 287-304.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  12.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). พุทธธรรมาธิปไตย BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYAวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 239-246.   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  13.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม) (2561).  รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  14. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2561).  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) : 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  15.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2562). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankindวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 294-312.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
  16.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน). หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]
  17.พระอุดมสิทธินายก. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถาบันพระพุทธศาสนาวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 55-69.
  18.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2562). “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) : 1-16.  [บทความ]
  19.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2564). “การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 257-266. [บทความ]


 • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  1.พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺโถ), พระอุดมสิทธินายก, พระสุธีวีรบัณฑิต. (2560).  “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidham Schools, Pali Section Education Management Region 14″. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 239-253 [เล่ม 3]
  2.พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (256๐).  “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 1-14. (เล่ม 2)
  3.พระครูุสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สงพูล), พระอุดมสิทธินายก, บุษกร วัฒนบุตร. (2560).  “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพื่อชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for Community of Temple in Chonburi Province”วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 71-85. (เล่ม 2)
  4.พระนพดล ปุญญสุวฑฒโก, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), บุษกร วัฒนบุตร. (2560).  “ประสิทะธิผลการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน 2560) : 1-16.
  5.พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์, พระอุดมสิทธินายก, ธิติวุฒิ หมั่นมี. (2561). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 38-49 (ฐาน 1 = 0.8)
  6.พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก). (2561). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 50-63 (ฐาน 1 = 0.8)
  7.พระครูโสภิตสัทธาธรรม, พระอุดมสิทธินายก, สุรพล สุยะพรหม. (2561). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : 173-184  (ฐาน 1 = 0.8)
  8.พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และ พระอุดมสิทธินายก. (2563). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี* Cultivation of Faith in Buddhism to the Youth of the Sangha in Saraburi Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์2563). หน้า 211-221. [Click อ่านบทความ]
  9.พระครูบวรกิจคุณธาร (อนันต์ วรปญฺโญ), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), ประเสริฐ ธิลาว. (2564). “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) :  116-124. [บทความ]


 • ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
  1.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. ,(Co-writer). joined to present the article  “Morality in Buddhist Leadership Development”   on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London [เอกสารเกี่ยวข้อง]
  2.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer). “An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187
  3.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer).The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University”.International Conference for Acadamic Disciplines , Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, 22-26 May 2017
  4.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[2018]. Buddhist Integration for Oganizational Management to Strengthening Health and Learning for Thai Society. presented in 5th International Social Sciences and Business Research conference [ISSBRC 1/2018], on 28-31 May 2018 at Universita Della Svizzera Italiana Lugano, Switzerland. p. [19] [Certificate]
  5.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[2018]. Current Management Practice & Leadership in Global Perceptive.One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 [Certificate]
  6.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok Buddhist Perspective for the Balance of Family Life. One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206 , Vol. I No. 25 ,September -2018  pp.25-27. [Click to Journal and Articles]
  7.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok. Does CO2 emission have any link with the Change democratic conditions in ASEAN Countries?. International Journal of Energy Economics and Policy. ISSN: 2146-4553. Scopus. Vol. 9 Issue 6, September 2019. (เอกสารแนบ)
  8. Phraudomsitthinayok. Role of Personality Traits and Education Towards the Entrepreneurial Intentions of StudentsJournal of Computational and Theoretical Nanoscience. Scopus.  volume 16 number 11 (November 2019): 4782-4788. [Abstract] [Full Text – PDF]
  9. Phraudomsitthinayok. “Strategies of Ethic and Morality Indoctrination in Schools of Buddhist Teaching Monks Current situation of Thai children and youth”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. [CERTIFICATE OF PARTICIPATION]
  10. Phraudomsitthinayok. “An Analysis of General Condition and Problems in Management of the Thai Sangha Administrative.”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. [CERTIFICATE OF PARTICIPATION]
  11. Phraudomsitthinayok. “Development of Activities for Health Being Promotion and Social Network for Reducing Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integration in Nonthaburi Province”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. [CERTIFICATE OF PARTICIPATION]
 • 1602902525763
  11.Phra Udomsitthinayok Malai,Prasert Thilao.  (2020). An Analysis of General Condition and Problems in Management of the Thai Sangha Administrative. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.1658 – 1664. [SCOPUS Q3]

  12.Phra Udomsittinayok,Phramaha Krisada Saelee, (2020). Strategies of Ethic and Morality Indoctrination in Schools of Buddhist Teaching Monks Current Situation of Thai Children and Youth. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.2050 – 2057 [SCOPUS Q3]

  13.Phraudomsittinayok Malai, Phramaha Krisada Saelee (2020). Development of Activities for Health Being Promotion and Social Network for Reducing Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integration in Nonthaburi Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.1953 – 1961.  [SCOPUS Q3]

 • วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
  1. เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Morality in Buddhist Leadership Development” ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ 11 Th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Imperial College London, South Kensington Campus, London, SW7 2AZ ระหว่าง 19-20 September 2016  [Click เกียรติบัตร]
  2. เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University” ในงานสัมมนานาชาติ  International Conference for Acadamic Disciplines , สถานที่  Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, ระหว่าง 22-26 May 2017 [Click เกียรติบัตร]
  3. เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., ส่งบทความตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ  เรื่อง”An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) ระหว่าง 22-23 April 2017, สถานที่  Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187  [Click เกียรติบัตร]
  4. 8 พฤษภาคม 2549 ได้รับพรระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรรม [เกียรติบัตร]   [รูปภาพ]
  5. 6 กรกฎาคม 2549 ได้รับประทานของที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา  [รูปภาพ]
  6. 3 กรกฎาคม 2552ได้รับประทานของที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา  [รูปภาพ]
  7. 22 เมษายน 2554 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร [ประกาศเกียรติคุณ]
  8. 28 มิถุนายน 2556 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบ 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
  9. 26 กรกฎาคม 2558 ได้รับประทานประกาศเกียรติคุณ คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน สาขานักพัฒนา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา จัดโดยชมรมทดแทนคุณแผ่นดินเกิด [ประกาศเกียรติคุณ]
  10. 21 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” [ประกาศเกียรติคุณ]   [รูปภาพ]
  11. 10 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [กิตติบัตร]
  12. 8 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [กิตติบัตร]
  13. 18 กรกฎาคม 2560 ได้เข้ารับการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่พระภิกษุสงฆ์ จังหวัดนนทบุรี [เกียรติบัตร]
  14. 2 มีนาคม 2561 ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [กิตติบัตร]
  15. 25 เมษายน 2561 ได้เป็นกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสาตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
  16. 9 กรกฎาคม 2561 ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดีศรีครุศาสตร์” ในด้านการสร้างคุณประโยชน์ พัฒนา และส่งเสริมการศึกษาในวาระครบรอบ 57 ปี คณะครุศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
  17. 18 กรกฎาคม 2561 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ด้านผู้มีผลงานสร้างสรรค์และ/หรือผลงานวิชาการ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
  18. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับรางวัลบุคคล คนดี มีคุณธรรม ประเภท ผู้มีผลงานระดับนานาชาติ [รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ]
  19. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
  20. วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นวิทยากรโครงการ “จิติาสาดูแลพระภิกษุอาพาธ” รุ่น 2 [วุฒิบัตร]
  21. วันที่ 7 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [เกียรติบัตร]
  22. วันที่ 29 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
  23. วันที่ 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
  24. วันที่ 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม เรื่อง “ภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
  25. วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ฝึกอบรมและประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
  26. วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ยุคดิจิทัล” จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
  27. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
  28. วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูในยุคดิจิทัล จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
  29. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล [เกียรติบัตร]
  30. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นผู้เข้าร่วมการอบรมความรู้ภาษาบาลี ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 7, 14, และ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  [วุฒิบัตร]
  31. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิท 19” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
  32. วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด-19 จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
  33. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]
  34. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร
    [เกียรติบัตร]
  35. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
  36. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดย
  หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [วุฒิบัตร]


 • งานสาธารณสงเคราะห์
  1. 16 ธันวาคม 2557 บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  2. 29 กรกฎาคม 2558 มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดซื้อที่ดิน 304 ตารางวาและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ [อนุโมทนาบัตร]
  3. 29 กรกฎาคม 2559 ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดซื้อที่ดินตามโครงการ เติมฝัน ปันน้ำใจ ขยายพื้นที่ให้ อรส. ได้พัฒนา [อนุโมทนาบัตร]
  4. 24 กันยายน 2559 มีศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท แก่วัดราชบพิธ เพื่อตั้งทุน พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในทุนนิธิ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธฯ [อนุโมทนาบัตร]
  5. 7 ธันวาคม 2559 ได้ให้การสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2559 [กิตติบัตร]
  6. 31 มกราคม 2560 บริจาคทรัพย์ในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์หนกลาง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  7. 1 มีนาคม 2560 บริจาคทรัพย์ในการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ วัดพิชยญาติการาม จำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  8. 25 เมษายน 2560 ได้โปรดเมตตาบริจาคเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L 360 พร้อมหมึกเติม รวมมูลค่า 6,000 บาท [เกียรติบัตร]
  9. 16 พฤษภาคม 2560 เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงาน 1 ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ และทำบุญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 [เกียรติบัตร]
  10. 24 กันยายน 2560 ได้สนับสนุนงานฉลองเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวนเงิน 10,000 บาท  [ใบเสร็จรับเงิน]
  11. 28 ธันวาคม 2560 ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดชองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) [ประกาศเกียรติคุณ]
  12. 20 มกราคม 2561 บริจาคทรัพย์ในการอบรมพระอุปัชฌาย์ หนกลาง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  13. 22 มกราคม 2561 มีศรัทธาบริจาคทรัพย์สินให้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เพื่อกิจการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณกาล พระเดชพระคุณพระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.9) [อนุโมทนาบัตร]
  14. 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพระสงฆ์ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” รุ่นที่ 3 ของคณะสงฆ์ภาค 1 [เกียรติบัตร]
  15. 29 มีนาคม 2561 ได้โปรดเมตตาบริจาคเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L 360 พร้อมหมึกเติม รวมมูลค่า 5,000 บาท [เกียรติบัตร]
  16. 9 กุมภาพันธ์ 2562 บริจาคทรัพย์ในการอบรมพระอุปัชฌาย์ หนกลาง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  17. 10 กันยายน 2562 บริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท [อนุโมทนาบัตร]
  18. 11 กันยายน 2562 ได้บริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต [ประกาศเกียรติคุณบัตร]
  19. 29 สิงหาคม 2563 ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบ 37 ปี คณะสังคมศาสตร์ จำนวนเงิน 27,000 บาท [เกียรติบัตร]
  20. 24 มกราคม 2564 ได้บริจาคเพื่อบำรุงมหาวิทยาลัย สมทบทุนภัตตาหารพระนิสิต จำนวนเงิน 12,000 บาท [ใบเสร็จรับเงิน]
  21. 11 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี มอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลบางใหญ่ จำนวนเงิน 118,500 บาท (ภาพประกอบ1)  (ภาพประกอบ2)  (ภาพประกอบ3)  (ภาพประกอบ4) • ศึกษาดูงานภายในประเทศ
  1. ศึกษาดูงานวัดบางอ้อยช้าง วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี