รม.

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2562 

สภาอนุมัติจบ 2562

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 62 

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 62 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตางรางเรียน 62

คำสั่งแต่งบรรจุ อ.ยุทธ

ตำแหน่งทางวิชาการ อ.พรรษา

ตำแน่งทางวิชาการ อ.ยุทธ 

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.พรรษา 1

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.พรรษา 2

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.พรรษา 3

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 1

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 2

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 3

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 4

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 5

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 6

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต7

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต8

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 9

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 10

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 11

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต12

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 1

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 2

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 3

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 4

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 5

ผลางานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ6

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 7

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 8

ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ยุทธ 9

สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร อ.พรรษา 

สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร อ.ยุทธนา

พระอโณทัย 

พระชาญชัย

นายวิจิตร

นางสาวปูน

Proceedings 62

มคอ. 2 

แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต 

การรับทราบหลักสูตร

ผลงาน congress 3 

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

กำหนดการเตรียมความพร้อม 62

สรุปโครงการเตรียมความพร้อม 62

รรมการสอบเข้า 62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า 62

ประกาศรับสมัคร 62

ศึกษาดูงานในประเทศ ที่ชุมพร 62

ธุดงค์ 62

รายงานความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร

ป.เอก พรรษา

ป.เอก ยุทธนา

ความพึงพอใจอาจารย์ต่อหลักสูตร

คู่มือแจกนิสิต 62

ผลงานอาจารย์สวัสดิ์

คำสั่งผู้ทรง อ.วิชัย ธรรมชอบ

6.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต

กรรมการพิจารณาหัวข้อ 62

ประกาศผลสอบประมวล 62

เอกสารการเข้าอบรม อ.พรรษา

เอกสารการเข้าอบรม อ.ประณต

เอกสารการเข้าอบรม อ.ยุทธนา

เอกสารการเข้าอบรม อ.เติมศักดิ์

เอกสารการเข้าอบรม อ.ธัช

เอกสารการเข้าอบรม อ.จำนงค์

ประวัติ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 

ประวัติ อ.พรรษา

ประวัติ อ.ยุทธ

ประวัติอาจารย์ (ธัชชนันท์)

ประวัติอาจารย์ ประณต

ประวัติอาจารย์เติมศักดิ์

ประวัติอาจารย์จำนงค์

ผลงานทงวิชาการคุณวุฒิผู้สอบวิทยานิพนธ์

รศ.อาจารย์สุรพล

ตำแหน่งทางวิชาการ อ.จำนงค์

วุฒิการศึกษา อ.สุรพล

ผลงาน อ.สุรพล

ตำแหน่งทางวิชาการ อ.เติม

ตำแหน่งทางวิชาการ อ.ธัช

ตำแหน่งทางวิชาการ อ.จำนงค์

ประวัติ อ.วิชัย ธรรมชอบ

รศ.วิชัย

สถิตินิสิต 62

วารสารร้อยเอ็ด อ.พรรษา

สรุปโครงการคลีนิควิจัย 62

มคอ.3

มคอ.5

คำสั่ง รศ.วิชัย

คำสั่ง รศ.พิเศษ สวัสดิ์

ผลงาน อ.สวัสดิ์

มคอ.7

สัญญาวิจัย อ.ยุทธ 63

วารสาร อ.ธัชชนันท์ 

สรุปการประชุม 62 หลักสูตร 9 ครั้ง

วุฒิ อ.สวัสดิ์

 

ประกาศสอบเข้า รุ่น 3 /63

Comments