เอกสารประกอบ SAR กจพ ป.โท ปีการศึกษา 2562

1589981918829

เอกสารประกอบ SAR ป.โท กจพ ปีการศึกษา 2562

  • 10.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต กจพ ปีการศึกษา 2562 [Click ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย]


  • ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2562 น.7-8   [Click เอกสารประกอบ]

1.[Click] เอกสารขออนุมัติ ศึกษาดูงานในประเทศ ป.โท กจพ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 [เอกสารลงนามเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562]


2.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการตามโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา [เอกสารลงนามเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562]


3.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการศึกษาดูงานในประเทศ ป.โท กจพ. เชียงใหม่ [เอกสารลงนาม 3 ธันวาคม 2562]


4.[Click] ขออนุมัติโครงการ ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประเทศพม่า ป.โท กจพ  [เอกสารลงนาม 2 ธันวาคม 2562]


5.[Click] ขออนุมัติจัดสอบวิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ กจพ รุ่น 12 [เอกสาร 14 พฤศจิกายน 2562]


6.[Click] ขออนุมัติใช้รถยนต์ โครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา จ.ระยอง  [เอกสาร 9 ธันวาคม 2562]


7.[Click] ขออนุมัติบุคลากรไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ป.โท กจพ รุ่น 12 ประเทศพม่า [เอกสาร 6 ธันวาคม 2562]


8.[Click] คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ป.โท กจพ 12 [เอกสาร 28 เมษายน 2563]


9.[Click] ขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่าง พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม / พระพุทธชาติ อาภากโร  [เอกสาร พฤศจิกายน 2562]


10.[Click] กำหนดการลงทะเบีบน ปฏิทิน ตารางเรียนกจพ เทอม 2-2562 [เอกสาร 9 ตุลาคม 2562]


11.[Click] ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 [เอกสาร 9 ตุลาคม 2562]


12.[Click] ประกาศ หัวข้อสารนิพนธ์ที่ผ่านการวิพากษ์ ป.โท กจพ รุ่น 12 [เอกสาร พฤศจิกายน 2562]


12.สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดดอกกราย – อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง [Click เอกสารสรุปโครงการ]


1.3.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จ.เชียงใหม่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 [Click โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ.เชียงใหม่]


14. ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารประกอบอนุมัติ ป.โท]


15. สรุปโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [Click aสรุปโครงการเตรียมความพร้อม ป.โท วัดบางอ้อยช้าง จ.นนทบุรี]


16. รวมผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [Click] / อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ / อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ [Click]


17.สรุป โครงการคลินิควิจัย 2562


18. เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานระดับดีและดีมาก


 

Comments