มคอ. ๓-๕

มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒จำนวน ๖ รายวิชาประกอบด้วย ๑.มคอ.๓ รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ ๒.มคอ.๓ รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ๓.มคอ.๓ รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ ๔.มคอ.๓ รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๕.มคอ.๓ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๖.มคอ.๓ รายวิชาการใช้ภาษาบาลี   มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย ๑.มคอ.๓ รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒.มคอ.๓ รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓.มคอ.๓ รายวิชากรรมฐาน ๔.มคอ.๓ รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๕.มคอ.๓ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์   มคอ.๓ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย ๑.มคอ.๓ รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒.มคอ.๓ รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ ๓.มคอ.๓ รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์   มคอ.๕ […]

การประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 2563 เล่ม 1-3

เล่มที่ 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Click เพื่ออ่าน] [เล่มที่ 1 Click เพื่ออ่าน] 1.พระครูปลัดกฤษฎากรณ์ ญาณธโร.การพัฒนาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  [Click เพื่ออ่าน] 2 . พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์ สิริวฑฺฒ โน (ปู่รักษ์).ความเป็นมาตรฐานในการจัดการ เสนาสนะของวัดบางนมโค อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [Click เพื่ออ่าน] 3.พระครูสุทธิวรญาณ (ภักดี เขมธโร) .การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดสระแก้ว [Click เพื่ออ่าน] 4.พระธรรมธรถิราม สีลเตโช (อาศัย).การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรม ศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน] 5.พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ (สาทวงศ์).การพัฒนาการบริหารกิจการคณะ สงฆ์ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี [Click เพื่ออ่าน] 6.พระปิยวัฒน์ อินฺทปญฺโญ .การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน ของคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัด […]