การประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 2563 เล่ม 1-3

เล่มที่ 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Click เพื่ออ่าน]

Cover No 1

[เล่มที่ 1 Click เพื่ออ่าน]

1.พระครูปลัดกฤษฎากรณ์ ญาณธโร.การพัฒนาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  [Click เพื่ออ่าน]

2 . พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์ สิริวฑฺฒ โน (ปู่รักษ์).ความเป็นมาตรฐานในการจัดการ เสนาสนะของวัดบางนมโค อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [Click เพื่ออ่าน]

3.พระครูสุทธิวรญาณ (ภักดี เขมธโร) .การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดสระแก้ว [Click เพื่ออ่าน]

4.พระธรรมธรถิราม สีลเตโช (อาศัย).การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรม ศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน]

5.พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ (สาทวงศ์).การพัฒนาการบริหารกิจการคณะ สงฆ์ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี [Click เพื่ออ่าน]


6.พระปิยวัฒน์ อินฺทปญฺโญ .การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน ของคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี [Click เพื่ออ่าน]

7 .พระพัฒน์ธนพงศ์ สุวฑฺฒโน (ภัทรพันธุ์).รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์ในอำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา   [Click เพื่ออ่าน]

8. พระมหากันตินันท์ กนฺตสีโล (เฮงสกุล) .ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระ ปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม  [Click เพื่ออ่าน]

9.พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี (กิ ติวัฒนวรานนท์). ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในการ บริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว [Click เพื่ออ่าน]

10. พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม (อารยะนรากูล).การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ โมกข์ในอำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา [Click เพื่ออ่าน]


11.พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน. ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี [Click เพื่ออ่าน]

12.พระมารุต กิตฺติปาโล (ฤกษ์ ใหญ่).บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน]

13.พระยงยุทธ กตธุโร (ขาหว่าง).การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา พระพุทธศาสนาของพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [Click เพื่ออ่าน]

14.พระวรพงศ์ ธมฺมวโส (สีชาวงศ์). การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของ คณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน]

15.พระสมุห์ศรัทธา วิสุทฺโธ (แก้ว บัวดี). สภาพการบริหารจัดการวัดในอำเภอ เมือง จังหวัดพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน]


16.พระอธิการลำไพ นรินฺโท (ภูผา) การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิ การในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี [Click เพื่ออ่าน]

17.พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัด หนองไม้เหลือง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน]

18.พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ .ประสิทธิภาพการจัดการอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ คณะสงฆ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน]

19. พระครูสมุห์พรชัย ธีรปญฺโญ (ทองกอบเหมือน).การพัฒนาการบริหารจัดการส านัก ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี ในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [Click เพื่ออ่าน]

20. พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทธิ เมธี (บุญกิจ). ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา [Click เพื่ออ่าน]


21.พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร. ประสิทธิภาพการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัด ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร [Click เพื่ออ่าน]

22. พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม.ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา [Click เพื่ออ่าน]

23.พระธีรภัทร์ นาถสีโล. การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ การเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ ประชาชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   [Click เพื่ออ่าน]

24. พระศุภชัย ปญฺญาวชิโร (เปลื้องกระโทก).บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [Click เพื่ออ่าน]

25 .พระจิรวัชร์ สุธมฺโม (พิชากร) .การบริหารจัดการระบบริจาค อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี [Click เพื่ออ่าน]


26.นางสาวฐานิดา พานิชเจริญ.การให้บริการตามหลักพุทธธรรม ของโรงพยาบาลราชบุรี [Click เพื่ออ่าน]

27 .นางสาวณัฎฐวรรณ พงษ์ อินทราภรณ์ .ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติ ธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อำเภอปาก ท่อ จังหวัดราชบุรี [Click เพื่ออ่าน]

28 .นางสาวสุมนภัค วรภัทรทรัพย์ .การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพ ปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี   [Click เพื่ออ่าน]

29.นายเชาว์ ศรีอนันต์.ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตาม หลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่ เทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [Click เพื่ออ่าน]

30. นายสมชาย ลำภู. การพัฒนาชุมชนตามแนว พระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [Click เพื่ออ่าน]

31. นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัสเลิศ. การจัดการงานสาธารณตามแนว พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศล ในจังหวัดราชบุรี [Click เพื่ออ่าน]

32.นายจามร ช้างมงคล.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ จัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุ วนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี [Click เพื่ออ่าน]


เล่มที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Click เพื่ออ่าน]

Cover No 2

[บทความเล่มที่ 2 Click เพื่ออ่าน]

1.พระคำแสน ปภสฺสโร (บุด ดารา). การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   [Click เพื่ออ่าน]

2 .พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตสํวโร (น้อย โจม)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วน ต าบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา   [Click เพื่ออ่าน]

3.พระณัฐพล สิริวฑฺฒโน (หมอ สำราญ) .ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [Click เพื่ออ่าน]

4.พระประยุทธ อริยว โส (สนใจ).แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาลในอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ [Click เพื่ออ่าน]

5 .พระมหานวมินทร์ สิริเมธี (สาริ บุตร). วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลใน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ [Click เพื่ออ่าน]


6.พระมหาภูรัช ทนฺตว โส (ศรีเลิศ รส). ทักษะการบริหารของผู้บริหารตาม การรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนต าบลคลองสาม อำเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี [Click เพื่ออ่าน]

7 .พระมหายุทธพิชัย สิริชโย (ดวงโสภา).การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร จัดการของเทศบาลในอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ [Click เพื่ออ่าน]

8.

 พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหา จันทร์) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ด าเนินการโครงการรถไฟรางเบา ของเทศบาลนครขอนแก่น [Click เพื่ออ่าน]

9.

พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทอง อินทร์).การบริหารงานตามหลัก ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [Click เพื่ออ่าน]

10.พระสอนสิน ปญฺญาวโร (บุญสูง เนิน). ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา) 11 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [Click เพื่ออ่าน]


12.พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย). คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี [Click เพื่ออ่าน]

13.พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรือง) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ บริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวัง น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   [Click เพื่ออ่าน]

14.  พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี) .การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลท่า หินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [Click เพื่ออ่าน]

15 .นายธีรวัฒน์ โรจนมงคล. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา [Click เพื่ออ่าน]

16.นายคณาพงษ์ พึ่งมี. ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย [Click เพื่ออ่าน]

17 .นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์. ประสิทธิผลการด าเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [Click เพื่ออ่าน]


เล่มที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ [Click อ่านบทความ]

 Cover No 3

[เล่มที่ 3 Click เพื่ออ่าน]

1 . พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี). การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  [Click อ่านบทความ]

2. พระจักรพงษ์ อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ จริยธรรมของผู้ที่ดำรงต าแหน่งทาง การเมืองอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  [Click อ่านบทความ]

3. พระชัยยา ตเมโธ (ตุ่นมี). ภาวะผู้นำแบบธรรมาธิปไตยของ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  [Click อ่านบทความ]

4. พระครูญาณวิจักขณ์ (ชัยวัฒน์ อริญฺชยาโณ). ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองใน การปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  [Click อ่านบทความ]

5. พระนิคม จนฺทธมฺโม (สุข เจริญ). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาการเมืองการปกครองตาม แนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  [Click อ่านบทความ]


6 .พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี). คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำ ทางการเมืองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตำบลสนับทึบ อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [Click อ่านบทความ]

7 .พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ(ประ ทุมทอง) . การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชนในเขตต าบล เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม  [Click อ่านบทความ]

8. พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรในตำบลต้าผามอก อ ำเภอ ลอง จังหวัดแพร่ [Click อ่านบทความ]

9. พระเนาวนนท์ ชยาภินนฺโท (จ๋อมพนัส). จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  [Click อ่านบทความ]

10.นายเกรียงไกร พัฒนโชติ. วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [Click อ่านบทความ]


11 .นางสาวปิ่นอนงค์ ทองบ่อ.การเสริมสร้างความเข้าใจการเมือง การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลพระอินทราชา อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  [Click อ่านบทความ]

12.นายนนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ. คุณลักษณะผู้นำทางการเมือง ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุ ริสธรรมของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  [Click อ่านบทความ]

13.นางสาวณัฐกาญจน์ เข็มนาค.พฤติกรรมทางการเมืองในการออก เสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในตำบลท่าช้าง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา  [Click อ่านบทความ]

14. นายธเดช ชวัลลักษณ์. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ เมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น  [Click อ่านบทความ]

15.นายปฐวี ท้ายเมือง. การเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด ปทุมธานี  [Click อ่านบทความ]


16. นางสาวรัตนา สารักษ์. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  [Click อ่านบทความ]

17. นายนิทัศน์ ภู่ประเสริฐ. การสื่อสารทางการเมืองของ เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี [Click อ่านบทความ]

18.Ven. Poke Pha. การสื่อสารทางการเมืองของ พระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศ เมียนมาร์  [Click อ่านบทความ]

19. พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี (ศรีพันลม).การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ เลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  [Click อ่านบทความ]

20. พระมหาณัฐพล กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส). การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ ปกครองของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [Click อ่านบทความ]


21.พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี (เจริญพล).คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต เลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ  [Click อ่านบทความ]

22.พระมหาศิวพล พลเมธี (ใกล้ชิด).การสื่อสารทางการเมืองของ นักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  [Click อ่านบทความ]

23. พระมหาสมเกียรติ เขมจาริ าโณ (จงเกษี). พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  [Click อ่านบทความ]

24.พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล (ยืนยง).การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  [Click อ่านบทความ]

25.  พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนในการเลือกตั้งระดับ ท้องถิ่น ตำบลหนองแก อำเภอพระ พุทธบาท จังหวัดสระบุรี [Click อ่านบทความ]


Comments