ผลที่เกิดกับอาจารย์

รายการหลักฐาน   รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๔.๓-๑ ประวัติคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๔.๓-๒ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๔.๓-๓ คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ๔.๓-๔ แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ๔.๓-๕ ผลงานวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณภาพอาจารย์

รายการหลักฐาน   รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร   ๔.๒.๑ – ๑ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ๔.๒.๑ – ๒ สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๓ คน   ๔.๒.๒ – ๑ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง ๓ คน  

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

หลักฐานอ้างอิง   ๑. รายงานการประชุมครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ๒. รายงานการประชุมครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ……………………….. ๕. แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรระยะ ๕ ปี ๖. ประกาศ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวสุมาลี บุญเรือง

ผลงานทางวิชาการ 1.สุมาลี บุญเรือง, ศราวุธ สังข์วรรณะ.  (2560/2017).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2017/2560).225-237. 2.สุมาลี บุญเรือง, (2563). วิถีทางแห่งการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563. หน้า  317-311.  

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร การศึกษา พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Master of Arts  (Political Science) Doctor of Philosophy (Political Science) ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 522/2561 เมื่อ 30 เมษายน 2561 [คำสั่งแต่งตั้ง] ผลงานทางวิชาการ ก.งานวิจัย  วัฒนธรรมการเมืองใหม่กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ฯ งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงานวิจัย 2559 ข.เอกสารคำสอน การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีที่จัดทำ 2560 ค.เอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ปีที่จัดทำ 2551 ง.หนังสือ การปกครองของไทย: มิติรังสรรค์พุทธศาสน์คู่ไทย ปีที่ตีพิมพ์ 2551 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ปีที่ตีพิมพ์ 2560

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จ.เชียงใหม่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จ.เชียงใหม่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ : วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ กำหนดการ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ป.โท-เอก กจพ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เอกสารประกอบ/ไฟล์แนบ 1.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดโครงการ เป็นวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ป.เอก [Click เอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลา] 2. ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย ดูงานภายในประเทศ จ.เชียงใหม่  [Click ขออนุมัติโครงการและยืมเงินทดรองจ่าย] 3.โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ (จ.เชียงใหม่) [Click โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร] 4. รายชื่อคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ [Click รายชื่อคณาจารเจ้าหน้าที่ นิสิต]      

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ป.เอก กจพ อินเดีย, 3-6 มีนาคม 2563

เรื่อง : โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก กจพ) ประเทศอินเดีย กำหนดการ : 3-6 มีนาคม 2563 สถานที่ : วัดไทยพุทธคยา/ พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ฯลฯ ประเทศอินเดีย  หัวหน้าคณะ :  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตร) พระราชวัลภาจารย์ (ประธานนิสิต) ผู้ร่วมคณะเป็นนิสิตคณาจารย์จำนวน 32 รูป/คน  เอกสารประกอบ/ไฟล์แนบ 1.ขออนุมัติจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย [Click เอกสารขออนุมัติจัดโครงการ] 2.ขออนุมัติบุคลากรไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย [Click เอกสารขออนุมัติบุคลากร] 3.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย [Click เอกสารแต่งตั้งคณะดำเนินงานอินเดีย] 4.โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย หลักสูตรพุทธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารโครงการ] 5. รายชื่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ […]

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม การศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2562 [วัดหนองหอย จ.ราชบุรี/เมื่อ 30-31 ตุลาคม 2562]]

เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อม การศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2562 สถานที่ : วัดหนองหอย อ.เมือง  จ.ราชบุรี ระยะดำเนินการ : 30-31 ตุลาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 9/2562  เอกสารประกอบ/ไฟล์แนบ 1.[จดหมายนำ] ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารขออนุมัติโครงการ] 2.[เอกสารประกอบ] บัญชีลงชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารบัญชีลงชื่อผู้บริหาร คณาจารย์] 3.โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารโครงการเตรียมพร้อม] 4. บัญชีลงชื่อเข้ารวมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธเชิงพุทธ รุ่นที่ 9 [Click รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการ] […]