ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี ๒๕๖๓ |

๑. การเสริมสร้างค่านิยมของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมืองในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร/ พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ (นพพล เขมนโว)   ((PDF))

๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร/ พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ ปญฺโญภาโส)   ((PDF))

๓. การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี/พระมหาชาตรี  ชาครชโย (ลอดคำทุย)   ((PDF))

๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี/ พระมหาเรวัฒน์ อคฺคทาโร   ((PDF))

๕. ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร/ พระมหาณัฏฐพจน์ ขนฺติธโร (ร่องน้อย)   ((PDF))

๖. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒/ พระสุชาติ สุชาโต (สวน)    ((PDF))

๗. บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม/ พระศกลวัธน์ จิตฺตปญโญ (วงวิวงษ์)    ((PDF))

๘. การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน/ พระทรงวุฒิ  ชาตเมธี (รัตนะ)   ((PDF))

๙.  อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา/ พระวิชาญ  จนฺทสาโร (มุ่งภู่กลาง)    ((PDF))

๑๐. การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนใน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/ พระณัฐพงษ์  ณฏฺฐวํโส (สุดใจ)  ((PDF))

๑๑. การตื่นตัวทางการเมืองของชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ/ Ven. Sothearith  Sum    ((PDF))

๑๒. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/ Novice Puthea Yon    ((PDF))

๑๓. ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม/ Phra Sonat Son    ((PDF))

๑๔. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร/ พระปลัดคณิศร  ขนฺติพโล (รัตนทองพันธ์)

๑๕. การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/ นายชลิต วงษ์สกุล

๑๖. การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่/ นายเอกชัย พรนิคม

๑๗. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในเทศบาล ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  / หลักอปริหานิยธรรม/ นายโสภณ สุพงษ์   ((PDF))