ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี ๒๕๖๒ |

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น [พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหาจันทร์)]

๒. วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ [พระมหานวมินทร์ สิริเมธี (สาริบุตร)]

๓. ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [ พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส (ศรีเลิศรส)]

๔. การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์)]

๕. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ [พระประยุทธ อริยวํโส (สนใจ)]

๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี)]

๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี [ พระคำแสน ปภสฺสโร (บุดดารา)]

๘. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ พระณัฐพล สิริวฑฺฒโน (หมอสำราญ)]

๙. ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา)]

๑๐. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [พระสอนสิน ปญฺญาวโร (บุญสูงเนิน) ]

๑๑. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย)]

๑๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรื่อง)]

๑๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [นายธีรวัฒน์ โรจนมงคล]

๑๔. ประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์]