22 มกราคม 2564 #โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : สำเร็จหรือล้มเหลว”

Poster 1 - 4x2 M-re
1611133213896 1611133246343
#โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : สำเร็จหรือล้มเหลว”
—-
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 น. – 11.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998
ผู้บริหาร คณาจารย์ จ้าหน้าที่และนิสิต เข้าระบบออนไลน์ ZOOM Video
Conferencing ID: 4567898998
– พระเทพคุณาภรณ์ ประธานนิสิต พร.ด. (กจพ.) รุ่นที่ ๑๐
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
.
– พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร/
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
.
#สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : สำเร็จหรือล้มเหลว” โดย
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม #รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
-อาจารย์ ครดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน #รองผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
.
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร/
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
—-
ภาพสื่อสารองค์กร

unnamed messageImage_1611282106482 messageImage_1611282091362 messageImage_1611282078426

messageImage_1611282439969 messageImage_1611282402464 messageImage_1611282106482 messageImage_1611282091362

S__65159172 S__65159174 S__65159175 S__65159176 S__65159177 S__65159178 messageImage_1611284242728 messageImage_1611284475973 messageImage_1611285154541 messageImage_1611285343651 messageImage_1611284228386 messageImage_1611284090962 S__65159179 S__65159180 S__65159181 S__65159182 S__65159183

messageImage_1611282078426 messageImage_1611282091362 messageImage_1611282106482

4 5 6 6 7 8 10 11 12 13 91

Comments