พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. Phrakruwirojkanchanakhet, Dr.

พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. Phrakruwirojkanchanakhet, Dr. ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิปัสสนาภาวนา ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. (นัทกฤต ทีปงฺกโร /ปทุมมารัชเชปัณณ์) – นักธรรมเอก – เปรียญธรรม ๓ ประโยค วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) – ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา – กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา – ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พธ.ม. (สันติศึกษา) – ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา Peace Studies – กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา – ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ – ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา […]

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์

International Seminar, Buddhist Sihanouk Raja University Cambodia, March 27, 2021 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง รูปแบบเอกสารอ้างอิงวารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [words] [PDF]

เอกสารประกอบ SAR 2563

ประกาศรับสมัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนืพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ สรุปโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม CSR สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สรุปโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ TQF   [Words] อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ […]

เอกสารประกอบ SAR 63 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ สถิติ/รายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สูจิบัตร) ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สูจิบัตร) ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ๒.๓.๑-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๑-๒ ผลการประเมินนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายในปีการศึกษาสุดท้ายที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒.๓.๒-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๒-๒ ผลการสอบ “การประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผลสอบ) […]

พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. IPhrakru Vimolsuwannakorn, Dr.

พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 17/9/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [คำสั่ง]   การศึกษา   ผลงานวิจัย   ผลงานทางวิชาการ 1.พระครูวิมลสุวรรณกร. (2565). “สังคมพลวัต: คุณ(ต้องทำ)-เรา(ก็ต้อง)ทำ”. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์. [หนังสือตอบรับการตีพิมพ์] 2.พระครูวิมลสุวรรณกร. (2565). “สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการดำเนินชีวิต”. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม. [หนังสือตอบรับการตีพิมพ์] 3.พระครูวิมลสุวรรณกร. (2566). “ระบบอุปถัมภ์ปัญหาถ่วงระบอบประชาธิปไตย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน). [หนังสือตอบรับการตีพิมพ์]   วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา […]