22 มกราคม 2564 #โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : สำเร็จหรือล้มเหลว”

#โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : สำเร็จหรือล้มเหลว” —- #โครงการสัมมนาทางวิชการเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : สำเร็จหรือล้มเหลว” #หลักสูตรพุทธศาสตรดษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 ผู้บริหาร คณาจารย์ จ้าหน้าที่และนิสิต เข้าระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 — #กำหนดการ – พระเทพคุณาภรณ์ ประธานนิสิต พร.ด. (กจพ.) รุ่นที่ ๑๐ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย . – พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร/ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ […]