คณะกรรมการตรวจประเมิน 2562

คณะกรรมการตรวจประเมิน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ตารางกาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ข้อ 7

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา Asst. Prof.Dr.Prasit Putthasatsattha

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา Asst. Prof.Dr.Prasit Putthasatsattha การศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต  พธ.บ. รัฐศาสตร์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Click คำสั่งแต่งตั้ง] การฝึกอบรม 2547-10-30 เทคนิคการจัดการและบริหารงานขาย 2553-11-24 สำนักพิมพ์กับบทบาทและโอกาสใหม่ในธุรกิจการพิมพ์  > Chula 2559-06-10 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 2559-07-24 ผู้กำกับลูกเสีอสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2559-11-11 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ > มสธ. 2560-06-28 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 2560-09-25 การออกเกรดออนไลน์ 2561-03-04 การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย 2562-07-12 การสร้างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วุฒิบัตรภาษาไทย > มสธ. […]