อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช Dr.Nigorn Sriraj

ดร.นิกร ศรีราช บุคคล / ผู้หญิง ป.ธ. 9 สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง [ ระดับบัตร ป.ธ.9 ]  โทสาขาสาขา วิชาการ วิเคราะพุทธ พุทธะ (MA- พุฒ หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จพระนครศรีอยุธยา[สำหรับกำบังมหาบัณฑิต ] หัวหน้าแผนกแผนกสูต (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา [ เคือง ]  เบาะ MCU-GET  เลขที่: 796/2017 เยื่ยมเยื่ยม 2553  [ ขัดคำสั่ง  อังกฤกกฤษ กฤษฎีอธิปไตย [ กฤษ 571/2564 สำเร็จให้ทำงาน ] ปริญญาบัตรปริญญาเอก (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [ ปริญญาบัตร ] มติกบม. ] สารนิทัศน์ / วิทยานิทัศน์ […]