ความตายในสุนทรีสูตร : ความเชื่อ ผลประโยชน์ การสื่อสาร และความรุนแรง

ความตายในสุนทรีสูตร : ความเชื่อ ผลประโยชน์ การสื่อสาร และความรุนแรง Death in Suntaree Sutta: Faith, Benefit, Communication and Violence พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโรIPhra Raphin Buddhisaro บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวคิดเรื่องการจัดการต่อความเชื่อ ผลประโยชน์ การสื่อสารและการใช้ความรุนแรง ผ่านเรื่องในสุนทรีสูตรที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และบทความทางวิชาการสะท้อนคิดวิเคราะห์ร่วมกับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันเขียนแบบความเรียงเป็นบทความทางวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลโดยนางสุนทรี เป็นผู้ศรัทธา แต่ไม่ได้ใช้ปัญญาจนนำไปสู่ความตาย และความตายของสุนทรีถูกทำให้เป็นเครื่องมือ ใช้เป็นประโยชน์สำหรับฝ่ายตรงข้ามทางศาสนา ในการให้ร้าย กล่าวร้าย โจมตี โดยมีผลประโยชน์ในเรื่องมวลชน การยอมรับ การนับถือ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลได้ อยู่ฉากหลัง องค์ความรู้จากเรื่องนี้ สามารถนำมาศึกษาเทียบเคียงเป็นกรณีศึกษาพุทธวิธี ในการบริหารข้อมูลข่าวสาร วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ของการแข่งขัน ชิงได้ ชิงเด่นของบุคคลหรือองค์กรได้   คำสำคัญ: สุนทรีสูตร, ผลประโยชน์, การสื่อสาร   […]

ผลงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (พฤษภาคม 2561-พฤษภาคม 2562)

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1               ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชนิดของตัวบ่งชี้           กระบวนการ ผลดำเนินงาน   ในปีการศึกษา 2561 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผลการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์พันธกิจด้านการวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ คือ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลด้วยเหตุนี้คณะสังคมศาสตร์จึงได้จัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะและฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศด้านการวิจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย มีประกาศและหลักเกณฑการบริหารงานวิจัยสงเสริมการทําผลงานวิจัยและเผยแพรงานวิจัย, มีระเบียบการใชงานคอมพิวเตอรและการใชเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มีแผนและงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย, มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยผานระบบ NRMS และขั้นตอน การดําเนินงานวิจัย, มีการประชาสัมพันธเผยแพรประกาศ หลักเกณฑและขอมูลตางๆ ดานงานวิจัย ผานเว็บเพจของคณะสังคมศาสตร์และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และระบบสารบรรณออนไลน NRMS, มีการเผยแพรคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม หลักวิชาการที่เหมาะสม มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทำผลงานวิจัย, มีคณะกรรมการของสถาบันวิจัยหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย และคณะสังคมศาสตร์เปนกลไกสำคัญในการทำหน้าที่กำกับดูแลสนับสนุนและสงเสริมการทํางานวิจัย พิจารณาทุนวิจัยกอนเสนอคณะกรรมการของสถาบันวิจัยตอไป และติดตามการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนงานวิจัย, มีการติดตามของคณะสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนและการบริหารงานวิจัยที่กําหนดไว้, มีฐานขอมูลผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร และบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช ประโยชนในงานวิจัยหรืองานสรางสรรค […]