พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม) Phra Somnuek Thîrapañño (Klabnom)

ชื่อ/ฉายา – นามสกุล พระสมนึก ธีรปญฺโญ ( กลับน้อม ) Phra Somnuek      Thîrapañño (Klabnom) วัน/เดือน/ปีเกิด วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓ อายุ อายุ ๓๙ ปี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดชลอ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ นักธรรมชั้นเอก วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๔๘ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย จ.ชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๓ พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใบปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใบปริญญา ประวัติการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย […]

SAR 2562 พธ.ด. กจพ.

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6

พธ.ด. กจพ. (หลักสูตรปรับปรุง) 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หนังสือเชิญ เอกสารประกอบการประชุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 9 พฤษภาคม 2563   ภาพการประชุม

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3.1 การรับนิสิต

รหัสเอกสาร/ หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๓.๑-๑ –  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-2562 มือวันพฤสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.๑-๒ – การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อพุธที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.๑-๓ – ประกาศรับสมัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.๑-๔ – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๓.๑-๕ – ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.๑-๖ – ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ […]

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.3 ผลงานนิสิต