ข้อมูล DPA

รายงานการประชุมครั้งที่52559 หนังสือเห็นชอบจาก สกอ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มคอ3 ตารางสอน1. 1.1-3สัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร 1.1.1-2คำสังแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสุตร 1.1.1-1ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศบัณฑิตแต่งตั้งหรรมการคุมวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่22560 วารสารที่ตีพิมพ์ของคณาจารย์ 1.1.1-2คำสังแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสุตร คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการ ภารงานอาจารย์ บทความและโครงการอบรมลูกไก่ มคอ2 กระบวนการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ผลที่เกิดกับนิสิต รายงานความพึงพอใจ มคอ5 หนังสือเชิญสอน เอกสารการประชุมครั้งที่12560 กระบวนการทวนสอบ รายงานการประชุม