การประชุม ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารการประเมินความพึงพอใจ

๒.๒-๒ สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต

๓.๓-๒ สรุปความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

๔.๒.๓-๑ ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ

๔.๓-๕ แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

๑. โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง “เสริมพลักการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต”

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นในมา

ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว

ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

๒. การพัฒนาทางวิชาการ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นในมา

ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว

ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์