ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า

Dr.Apinyar Chatchorfa

ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด        ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (หนังสือรับรองวุฒิ)
 • ปริญญาโท         บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต) (หนังสือรับรองวุฒิ)
 • ปริญญาโท         ร.ม. (สื่อสารการเมือง), รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
 • ปริญญาเอก        ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)  มหาวิทยาลัยเกริก (หนังสือรับรองวุฒิ)
 • ปริญญาเอก        ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ใบแสดงผลการศึกษา)

 

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน (หนังสือรับรองวุฒิ)

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (คำสั่งแต่งตั้ง)
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (คำสั่งแต่งตั้ง)
 • แต่งตั้งที่ปรึกาาประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (เพิ่มเติม)(คำสั่งแต่งตั้ง)

 

ผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย

  1. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า. (2563). ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาประชาธิปไตย.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563.
  2. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า.  การสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  3. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า.  การเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
  4. บุญทัน ดอกไธสง, อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า. องค์การแห่งการเรียนรู้
  5. 5ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ. การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย: ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
  6. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ.  โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง
  7. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ.   อำนาจอธิปไตยกับแนวคิดว่าด้วยเจ้าของอำนาจและการแสดงออกของประชาชน 

 

บทความวิชาการ/ บทความวิจัย

  1.  อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า. (2564). บทความทางวิชาการ. “การสื่อสารทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ศึกษากรณี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562” นิตยสาร พุทธจักร. ฉบับพิเศษ (27 มีนาคม 2564) : 256-264.
  2.  การัณย์  พรหมแก้ว ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และ สงกรานต์ แสนแก้ว. (2564). บทความวิชาการ. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายอํานวยการกองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาค 1”.  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เรื่อง “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564. หน้า 2543-252.
  3. การัณย์ พรหมแก้ว ผศ.นรพัชร เสาธงทอง และ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า. (2564) บทความวิชาการ. “หลวงปู่ทวดกับการเมืองไทย”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เรื่อง “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564. หน้า 879-885.
  4.  อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะฯ. “การส่งเสริมประชาธิปไตยเชิงพุทธบูรณาการ”. วารสาร มจร มนุษยศาสตรปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 27-48.
  5.  อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะฯ.(2563). “ขบวนการทางการเมือง : แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย”.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3. เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”. 31 สิงหาคม 2562, หน้า 261-273
  6.  อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะฯ. “สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย”.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3. เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”. 31 สิงหาคม 2562, หน้า 343-350.
  7. อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า,บุญทัน ดอกไธสง. (2562). องค์กรแห่งการเรียนรู้-Learning Organizationวารสารมนุษย์ศาศตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 157-170. [คลิกไปยังบทความ]
  8. อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า (2562). แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3. เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”. (31 สิงหาคม 2562): 359-370.
  9.  พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต; ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. (2564) บทความวิชาการ. “ แนวคิดทางการเมืองของชนชั้นนำในเมืองไทย”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เรื่อง “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564. หน้า 895-904.
  10.  ณิกษ์สรรค์  เตศิริ, ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. (2564) บทความวิชาการ. “ไตรภูมิพระร่วงกับการเมืองไทย”.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เรื่อง “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564. หน้า 905-912.
  11.  ผศ.นรพัชร เสาธงทอง, ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. (2564). บทความวิชาการ. “การวิเคราะห์สมุททานุภาพของประเทศไทย”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เรื่อง “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564. หน้า 940-949.
  12. อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า. (2563). ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาประชาธิปไตย.บทความวิชาการ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563): 256-268.
  13. อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะฯ. (2563). บทความวิจัย “โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง”.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563): 68-79.
  14.  อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะฯ (2564).  บทความวิจัย. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองอำนวยการกองบังคับการกองตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1”.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เรื่อง “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564. หน้า 243-252.
  15. ยุทธนา ปราณีต; อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, บวร ขมชุณศรี, กาญจนา ดำจุติ, ปนัดดา รักษาแก้ว.  (2563). “อำนาจอธิปไตยกับแนวคิดว่าด้วยเจ้าของอำนาจและการแสดงออกของประชาชน”.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563): 304-314.
  16. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ. บทความเรื่อง หลวงปู่ทวดกับการเมือง
  17. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิวจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2564 บทความเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 1
  18. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิวจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2564 บทความเรื่อง แนวคิดทางการเมืองของชนชั้นนำไทย
  19. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิวจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2564 บทความเรื่อง ไตรภูมิกับการเมืองไทย
  20. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิวจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2564 บทความเรื่อง การพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศไทย
  21. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และคณะ. การย้ายเมืองหลวงของเมียนมาร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 

 

 

 

 
.
ผลงานในระดับนานาชาติ / SCOPUS
  1.  Apinyar Chatchorfa et al. (SCOPUS) A Forecasting Model for Economic Growth and CO2 Emission Based on Industry 4.0 Political Policy under the Government Power: Adapting a Second-Order Autoregressive-SEM. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2019, 5(3), pp. 69-90
  2.  Apinyar Chatchorfa and Others. A Leadership Model for Country Administration under Economic Crisis Situation and Crisis of Epidemics COVID-19.Solid State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020: 1636 – 1640. ISSN: 0038-111X
  3.  Apinyar Chatchorfa and Others. (2020).A Causal Relationship Model of Effectiveness Waste Management of Local Government Organizations in Ang Tong Province. Solid State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020: 1948 – 1952. ISSN: 0038-111X
  4. Apinyar Chatchorfa and Others. (2020). A Leadership Model for Country Administration under Economic Crisis Situation and Crisis of Epidemics COVID-19. Solid State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020:  1636 – 1640. ISSN: 0038-111X
  5. Apinyar Chatchorfa et al.“A Short-Term Forecasting Model to Assess the Efficiency of Thai Government Management in Energy Consumption under Environmental Law” Volume 62, Issue 04, April, 2020: 27.
  6.  Apinyar Chatchorfa et al. “The efficiency of Government Administration in the Enforccement of thai Environmental Law for for Thailand 4.0 Whether Energy Consumption Regulation Impacting Greenhouse Gas” Volume 62, Issue 04, April, 2020: 41.
  7. Pruethsan Sutthichaimethee , Apinyar Chatchorfa  and Surapol Suyaprom.  (2561/2019).  (SCOPUS) A Forecasting Model for Economic Growth and CO2 Emission Based on Industry 4.0 Political Policy under the Government Power: Adapting a Second-Order Autoregressive-SEM. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2019, 5(3), 69; https://doi.org/10.3390/joitmc5030069 [Website of Journal] 
  8. อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า (2563). (SCOPUS) “A Short-Term Forecasting Model to Assess the Efficiency of Thai Government Management in Energy Consumption under Environmental Law” https://www.kansaiuniversityreports.com/#
  9. อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า (2563). Apinyar Chatchorfa et al. (SCOPUS) “The efficiency of Government Administration in the Enforccement of thai Environmental Law for for Thailand 4.0 Whether Energy Consumption Regulation Impacting Greenhouse Gas”https://www.kansaiuniversityreports.com/#
  10. อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า (2564). MANAGEMENT ETHICS. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3) https://turkjphysiotherrehabil.org/pub/pdf/321/32-1-2427.pdf
  11. Indicators of Environmental and Economic ProblemsPriority Arising from Energy Use in Food ManufacturingSector in Realizing Sustainable Development Policy under Thai Environmental Law Framework 
  12. A Forecasting Model for Economic Growth and CO2
   Emission Based on Industry 4.0 Political Policy under the Government Power: Adapting a
   Second-Order Autoregressive-SEM
 
.

เกียรติบัตร/วุฒิบัติ/ การอบรม 

 1. ดร.อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า อบรมหลักสูตร เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ, วันที่ 3 สิงหาคม 2564, (เกียรติบัตร)
 2. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากร หัวข้อ เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  (วุฒิบัตร)
 3. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า สอบผ่านในการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2  อบรม ระหว่าง วันที่ 10-11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564  อบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน ๑๐ ชั่วโมง จัดอบรมโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
 4. กิจกรรม “วันบูรพาจารย์ 18 กรกฎาคม 2564”, วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 5. ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ” 6 – 7 พฤษภาคม 2564 (วุฒิบัตร)
 6. ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครางการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project management Unit) 13-14 พฤษภาคม 2564 (วุฒิบัตร)
 7. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง การวิเคราะห์สมฺททานุภาพของประเทศไทย 24 เมษายน 2564 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (เกียรติบัตร)
 8. ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบรมคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ จัดโดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม รีเวอร์เพลส อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 28 มีนาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 9. ได้ผ่านการสัมนาวิชาการ “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายไทย” โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “วันรพี” รำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” 7 สิงหาคม 2564 (วุฒิบัตร)
 10. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชสยแดนภาค 1” วันที่ 24 เมษายน 2564 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564  (เกียรติบัตร)
 11. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง”แนวคิดทางการเมืองของชนชั้นนำไทย” วันที่ 24 เมษายน 2564 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564  (เกียรติบัตร)
 12. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วุฒิบัตร)
 13. ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามแนวการเรียนการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์) จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร ร้อยเอ็ด 13 สิงหาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 14. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอยยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง “การพัฒนาทักษะเทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข” 9 สิงหาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 15. ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ 2564 จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล 28 พฤษภาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 16. ได้เข้าร่วมโครงการ การเขียนวิทยานิพนธ์ทางปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วันที่ 15 สิงหาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 17. ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสน์เสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง “สารัตถะในพระไตรปิฎก” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มมร วิทยาเขตล้างช้าง 15 สิงหาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 18. ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14-15 สิงหาคม 2564 (วุฒิบัตร)
 19. ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรม : เสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เชิงวิชาการแต่ละมิติ “ศาสนาพระราชา กับความมั่นคงทางอาหาร” 22 สิงหาคม 2564 (เกียรติบัตร)
 20. นที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต”  [วุฒิบัตร]
 21. ได้ผ่านร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564(วุฒิบัตร)
 22. 12 กันยายน 2564 ได้ทำแบบทดสอบเรื่อง “พุทธประวัติ” ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกียรติบัตร)
 23. 17 กันยายน 2564 “การตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานอย่างสร้างสรรค์” หัวข้อ การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : กลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมาย[วุฒิบัตร] 
 24. 18 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” [วุฒิบัตร]
 25. วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง “รวมพลัง บ-ว-ร ประยุต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนานำพาชาติไทยห่างไกลทุจริต” [วุฒิบัตร]
 26. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย วิจัยเสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง “Behavioral Analysis การจับพิรุธ และการใช้คำถาม เพื่อล้วงความในใจ” 18 กันยายน 2564(วุฒิบัตร)
 27. วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “รวมพลัง บ-ว-ร ประยุต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนานำพาชาติไทยห่างไกลทุจริต” [วุฒิบัตร]
 28. 29 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 3 “เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ : การพยากรณ์ของนักประชาศาสตร์” (เกียรติบัตร)
 29. 30 กันยายน 2564 ป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 1 ต้น เป็นมูลค่าปัจจัยจำนวน 15000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 110 ต้นเพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก 61 ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เกียรติบัตร)
 30. ผ่านการอบรมหลักสูตร AUN-QA lmplemention and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 4 (เกียรติบัตร)
 31. 9 ตุลาคม 2564 ได้เข้าอบรม “การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ” [วุฒิบัตร]
 32. 9 ตุลาคม 2564 ได้เข้าอบรม “การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ” [วุฒิบัตร]
 33. 22  ตุลาคม 2564  ได้ผ่านการเข้าร่วมสัมนา เรื่อง “การออกแบบโปสเตอร์สร้างสรรค์ ด้วย canva” (เกียรติบัตร)
 34. 23 ตุลาคม 2564  ได้เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระปิยะมหาราชรำลึก ประจำปร 2564 (เกียรติบัตร)
 35. 27 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมผ่านการสัมนา  เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 และ ฐาน 2” [วุฒิบัตร]

 

 

 

 

 

 

 

 
 Edit Post