การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3)

[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 👨‍💻 จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ☸️ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “#นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 🇹🇭 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 💡
——

วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562

** พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร. เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 1 โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 1) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม ทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะด้วยการตีพิมพ์ทางวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่และจะเป็นเวทีสาธารณะเพื่อการเผยแพร่องค์ ความรู้จากงานวิจัยและงานวิชาการหลากหลายสาขาที่มีการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อ การพัฒนาที่เรียกว่า “พุทธบูรณาการ” ในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพการจัดงานได้รับการสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสวน ดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้จากการจัดงาน คณะผู้จัดงานจึงได้กําหนดให้มีการ แสดงทัศนะในการประชุมกลุ่มย่อย จํานวน 3 กลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มนวัตกรรมทางการจัดการ เชิงพุทธ
2) กลุ่มนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
3) กลุ่มนวัตกรรมทางรัฐศาสตร์
ในขณะเดียวกันได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อความหลากหลายในการเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ พุทธบูรณาการ ประกอบด้วย
1) การแสดงปาฐกถา โดยผู้แทนนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี มาเป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการปกป้อง และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
2) การสัมมนาทางวิชาการโดยมีลักษณะเป็นการ อภิปรายร่วม (Panel Discussion) และการประชุมกลุ่มย่อย (Group Discussion) โดยได้รับความ เมตตาจากนักวิชาการทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ
3) การ จัดนิทรรศการโดยนําข้อมูลจากงานวิชาการและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยได้ทําการศึกษาร่วมกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยรวมทั้งจากภาคส่วนต่าง ๆ

การดําเนินงานเกี่ยวกับบทบาททางวิชาการ คณะผู้จัดงานได้กําหนดให้มีการเปิดรับ บทความ ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) ทั้งที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัดส่งบทความที่ส่งปรับปรุงคืนกลับให้ เจ้าของบทความได้ปรับแก้ จากนั้นได้แจ้งผลการพิจารณาบทความและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ นําเสนอบทความในการประชุมกลุ่มย่อยและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอในรูปแบบของ โปสเตอร์ ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้มีบทความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์จํานวน ทั้งสิ้น 214 เรื่อง โดยมีบทความที่ผ่านการคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมกลุ่มย่อย จํานวน 84 เรื่อง นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จํานวน 35 เรื่อง และเมื่อสําเร็จการประชุมดังกล่าวแล้ว จะได้มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะต่อไป

——-
(ภาพสื่อสารองค์กร/ Page Facebook หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์)
(MCU IT Live สด MCU IT มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
(Website MCU Congress 3 http://conference.mcu.ac.th/)

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0748

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0729

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0737

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0733

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0712

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0715

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0706

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0702

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0701

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0653

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0648

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0640

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0628

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0574

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0565

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0557

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0368

MCU Congrees 3_๑๙๐๙๐๑_0458

Comments