พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.

S__28942433

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, (ศักดา โอภาโส), ผศ.ดร.
Phrakhruopatnontakitti (Sakda Opaso), Assistant Prof. Dr.

 • ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบางกรวย (ตราตั้ง)
 • ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (ตราตั้ง)
 • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ เลขที่ 0331012 สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 78/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  [คำสั่งแต่งตั้ง] (ภาพประกอบ 1) (ภาพประกอบ 2) (ภาพประกอบ 3)

การศึกษา

ผลงานวิจัย

 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์. (2558). การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 33-43.
 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (ผู้ร่วมวิจัย). (2561). ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานวิจัย. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (ผู้ร่วมวิจัย). (2561). การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.

เอกสารประกอบการสอน

 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (2559). กรรมฐาน. เอกสารประกอบการสอน. (อัดสำเนา, 280 หน้า).
 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (2559). การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์. เอกสารประกอบการสอน. (อัดสำเนา, 250 หน้า).

หนังสือ/ตำรา

 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (2560). พุทธวิธีการสื่อสารทางการศึกษา. (อัดสำเนา 236 หน้า).

ผลงานทางวิชาการระดับชาติ

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณ

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม

 1. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ [เกียรติบัตร]
 2. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ 1 : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 3. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 4. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 5. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]
 6. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) “พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด-19” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ [เกียรติบัตร]
 7. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชยมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [เกียรติบัตร]
 8. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามแนวการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์)  จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
 9. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง สารัตถะในพระไตรปิฎก จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง [เกียรติบัตร]
 10. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ผ่านระบบออนไลน์ ตอนเตรียมกาย ฝึกจิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
 11. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง ปลูกและปลุกพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 12. วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Business Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

2553

 • โครงการพัฒนาบุคลากรและสัมมนาวิชาการ นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา @Hongkong  (Hongkong 1)  (Hongkong 2)  (Hongkong 3)  (Hongkong 4)  (Hongkong 5)

2554

2556

2557

2558

2559

2560

 • โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่ @Japan (Japan 1) (Japan 2) (Japan 3)
 • โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และศักยภาพผู้บริหารการศึกษา” @Singapore  (Singapore 1)  (Singapore 2)  (Singapore 3)

2561

2562

รวมภาพกิจกรรมพระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.

S__28942429 S__28942430 S__28942432 S__28942437 S__28942436 S__28942434 S__28942433

Comments