พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.

S__28942433

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, (ศักดา โอภาโส), ผศ.ดร.
Phrakhruopatnontakitti (Sakda Opaso), Assistant Prof. Dr.

 • ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบางกรวย (ตราตั้ง)
 • ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (ตราตั้ง)
 • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ เลขที่ 0331012 สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 78/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  [คำสั่งแต่งตั้ง] (ภาพประกอบ 1) (ภาพประกอบ 2) (ภาพประกอบ 3)

การศึกษา

ผลงานวิจัย

 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์. (2558). การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 33-43.
 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (ผู้ร่วมวิจัย). (2561). ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานวิจัย. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (ผู้ร่วมวิจัย). (2561). การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.

เอกสารประกอบการสอน

 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (2559). กรรมฐาน. เอกสารประกอบการสอน. (อัดสำเนา, 280 หน้า).
 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (2559). การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์. เอกสารประกอบการสอน. (อัดสำเนา, 250 หน้า).

หนังสือ/ตำรา

 • พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. (2560). พุทธวิธีการสื่อสารทางการศึกษา. (อัดสำเนา 236 หน้า).

ผลงานทางวิชาการระดับชาติ

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณ

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

2553

 • โครงการพัฒนาบุคลากรและสัมมนาวิชาการ นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา @Hongkong  (Hongkong 1)  (Hongkong 2)  (Hongkong 3)  (Hongkong 4)  (Hongkong 5)

2554

2556

2557

2558

2559

2560

 • โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่ @Japan (Japan 1) (Japan 2) (Japan 3)
 • โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และศักยภาพผู้บริหารการศึกษา” @Singapore  (Singapore 1)  (Singapore 2)  (Singapore 3)

2561

2562

รวมภาพกิจกรรมพระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.

S__28942429 S__28942430 S__28942432 S__28942437 S__28942436 S__28942434 S__28942433

Comments