พระนุชิต นาคเสโน

15341

ชื่อ ฉายา นามสกุล :  พระนุชิต  นาคเสโน ( โพวิชัย )

                                 :  PHRA NUCHIT NACASENO (PHOWICHAI)
ตำแหน่ง                  :  นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด                       :  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ที่อยู่                         :   ๑๗ หมู่ ๓ วัดสันติธรรมาราม ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
วัน/เดือน/ปีเกิด       :  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓
โทรศัพท์                  :  ๐๘๓ – ๗๒๓๙ – ๘๔๙

การศึกษา

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2562
ปริญญาตรี พธ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2560

 

ภาระงาน

– งานธุรการ

๑. การรับและส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก
๒. รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
๓. กลั่นกรองหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. ร่างหนังสือโต้ตอบ เวียนหนังสือ
๕. ติดตามเรื่องและประสานงานทั้งภายในและภายนอก
๖. จัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอื่น ๆ

– งานประสานงาน

๑. ประสานงานด้านธุรการ วิชาการ
๒. การขอใช้สถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนา
๓. ติดต่อประสานงานนิสิตระดับปริญญาโท
๔. งานต้อนรับผู้มาติดต่องานกับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

๑. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
๒. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

– การเรียนการสอน

๑. จัดทำบันทึกข้อความเชิญคณาจารย์บรรยาย
๒. จัดทำเอกสารใบประเมินในการสอบหัวข้อและโครงร่าง/สอบป้องกัน
๓. จัดเอกสารเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่าง/สอบป้องกัน
๔. จัดเอกสารเกี่ยวกับการสอบ

– งานหลักสูตร

๑. คัด/แยกเอกสารเป็นหมวดหมู่เมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อเข้าเล่ม

Comments