3.1 การรับนิสิต

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๓.๑-๑ –  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-2562 มือวันพฤสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑-๒ – การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อพุธที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๑-๓ – ประกาศรับสมัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๑-๔ – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๑-๕ – ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๑-๖ – ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๑-๗ – โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๑-๘ – กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

Comments