SAR พธ.ม. 61

รวมมคอ 5 พธ.ม กจพ 2563วิทยาลัยที่ 1

วิทยาลัยที่ 2

วิทยาลัยที่ 3

คณะที่ 4

วิทยาลัยที่ 5

เอกสารเอกสาร SAR ที่ 5

1. ตารางเรียน โต๊ะทำงาน ที่ 1/2563 ตารางสอน ป.โทกจพ.63-1

2. ตารางเรียนตารางเรียน ที่ 2/2563  ตารางสอน ป.โทกจพ 63-2

3. ตารางเรียนคลาสครัดที่ 1/2563  ตารางสอน ป.โทกจพ.63-3 (ซัมเมอร์)

  • มคอ.2 ติดตามติดตามติดตามติดตามติดตาม … 2563[คลิก มคอ 2 ป.โท]
  • มคอ.3 อ.อาดรายวิชา พธ.ม(กจพ) 2563 [ คลิกรวม มคอ.3 พธ.ม (กจพ.)2563 ]
  • มคอ.5 บรรยายวิชาพธ.ม. ( กจพ)2563 [ คลิกรวม มคอ.5 พธ.ม กจพ 2563 ]
  • มคอ.7 บรรยายวิชาพธ.ม. กจพพิ่ม2563 [คลิกเอกสารเอกสารคอมคอม.7] หรือ [คลิกเอกสารเอกสารคอม 7 ซอย PDF]
  • หัวหน้าหัวที่แยบยลึ้ม ผู้นำติดตามปง2563[คลิกรายงานผลการค้นคว้า กจพ.2563 ]
  • ระบบควบคุมภายใน

วิทยาลัยที่ 6

รายงานผล ลีเกิร์ลเดีย

Comments