SAR พธ.ม. 61

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

เอกสารประกอบ SAR องค์ประกอบที่ 5

1.ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตารางสอน ป.โท กจพ.63-1

2.ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ตารางสอน ป.โท กจพ 63-2

3.ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตารางสอน ป.โท กจพ.63-3 (ซัมเมอร์)

 

องค์ประกอบที่ 6

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Comments