SAR พธ.ม. 61

เกณฑ์การประเมินที่ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกณฑ์การประเมินที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

เกณฑ์การประเมินที่ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

เกณฑ์การประเมินที่ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

เกณฑ์การประเมินที่ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมินที่ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์

เกณฑ์การประเมินที่ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การประเมินที่ 9 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การประเมินที่ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

Comments