วันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

S__39395346

ชื่อ                       นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด
ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด                   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ที่อยู่                     99/102 หมู่ 1 หมู่บ้านร่มรื่นกรีนพาร์ค ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
วัน/เดือน/ปีเกิด   30 สิงหาคม 2525
โทรศัพท์              080-443-6333

การศึกษา

– ๒๕๕๙  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ๒๕๕๖  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ภาระงาน

– งานธุรการ

๑. การรับและส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก
๒. รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
๓. กลั่นกรองหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. ร่างหนังสือโต้ตอบ เวียนหนังสือ
๕. ติดตามเรื่องและประสานงานทั้งภายในและภายนอก
๖. จัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอื่น ๆ

– งานประสานงาน

๑. ประสานงานด้านธุรการ วิชาการ
๒. การขอใช้สถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนา/การขอใช้รถ
๓.ติดต่อประสานงานนิสิตระดับปริญญาโท-เอก
๔. ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้บรรยายในแต่ละรายวิชาทั้งภายในและภายนอก
๕.งานต้อนรับผู้มาติดต่องานกับหลักสูตร
๖. เตรียมงานทุกโครงการ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

๑.จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยงข้องการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
๒.อำนวยความสะดวก และสนับสนุนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

– การรับนิสิต

๑.การจัดการจำหน่ายใบรับสมัครนิสิต
๒.สรุปยอดการจัดการจำหน่ายใบรับสมัครนิสิต

– การเรียนการสอน

๑.จัดทำบันทึกข้อความเชิญคณาจารย์บรรยาย
๒.จัดทำเอกสารใบประเมินในการสอบหัวข้อและโครงร่าง/สอบป้องกัน
๓.จัดเอกสารเกี่ยวกับการสอบ
๔. บัญชีเช็คชื่อเช้าเรียน

– งานหลักสูตร

๑.คัด/แยกเอกสารเป็นหมวดหมู่เมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อเข้าเล่ม

Comments