นางสาวกาญจนา บุญเรือง

S__5619717

ชื่อ                  นางสาวกาญจ  นาบุญเรือง

ตำแหน่ง        นักจัดการงานทั่วไป

สังกัด             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

การศึกษา      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ M.P.A. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๖๑

                        ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๒๕๕๗ 


รม.

ประกันหลักสูตร 62

Comments