ประกาศผลสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พธ.ม/พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ร.ม/ปร.ด. (รัฐศาสตร์) รป.ม./ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ประกาศผลสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พธ.ม/พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ร.ม/ปร.ด. (รัฐศาสตร์) รป.ม./ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

หลักสูตรมหาบัณฑิต/ ปริญญาโท 

1.ประกาศผลการพิจารณานิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร พธ.ม. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

2.ประกาศผลการพิจารณานิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร รป.ม. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

3.ประกาศผลการพิจารณานิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ร.ม. (สาขาวิชารัฐศาสตร์) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต / ปริญญาเอก 

1.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 หลักสูตร  พธ.ด. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

2.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ปร.ด. (สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

3.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ปร.ด. (สาขาวิชา รัฐศาสตร์) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

Comments