ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรปริญญาโท

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิิงพุทธ (กจพ.) ประจำปีการศึกษา 2561 [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

*หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าสอบข้อเขียนใน วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 ห้อง บี 506 และห้อง บี 507 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางการจัดการเชิงพุทธ
เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย
เวลา 15.15 – 17.15 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ โดยมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ หากผู้เข้าสอบมาเกินเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

2.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) ประจำปีการศึกษา 2561 [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

*หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าสอบข้อเขียนใน วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 ห้อง บี 506 และห้อง บี 507 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย
เวลา 15.15 – 17.15 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ โดยมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ หากผู้เข้าสอบมาเกินเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

3.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม) ประจำปีการศึกษา 2561 [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

*หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าสอบข้อเขียนใน วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 ห้อง บี 506 และห้อง บี 507 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย
เวลา 15.15 – 17.15 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ โดยมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ หากผู้เข้าสอบมาเกินเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิิงพุทธ (กจพ.) ประจำปีการศึกษา 2561 [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

*หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าสอบข้อเขียนใน วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 ห้อง บี 508-509 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางการจัดการเชิงพุทธ 
เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย
เวลา 15.15 – 17.15 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ โดยมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ หากผู้เข้าสอบมาเกินเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

2.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.-รัฐประศาสนศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561[Click ตรวจสอบรายชื่อ]

*หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าสอบข้อเขียนใน วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 ห้อง บี 508-509 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย
เวลา 15.15 – 17.15 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ โดยมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ หากผู้เข้าสอบมาเกินเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

 

3.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.-รัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561 [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

*หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าสอบข้อเขียนใน วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 ห้อง บี 508-509 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย
เวลา 15.15 – 17.15 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ โดยมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ หากผู้เข้าสอบมาเกินเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ [Click ตรวจสอบรายชื่อ]

Comments